Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      อบรมพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูชั้นปี 3-4 (G.16)

สำหรับ : นักศึกษาครูชั้นปี 3-4รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวจีราณัฐ     ปิ่นเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:45:44
2 นางสาวอังคณา     มีศิริ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:46:32
3 นายเทิดศักดิ์     สกุลสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:47:06
4 นางสาวอรไททิพ     ต่วนเครือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:47:09
5 นางสาวศศิวิมล     ศรีศศิธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:48:10
6 นายวงศกร     สินทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:48:27
7 นางสาวแพรวพรรณ     ราชสำเภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:48:28
8 นางสาวชุติมา     หนูจ่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:48:45
9 นางสาวสิริธร     เชื้อทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:48:57
10 นางสาวนิตยา     ดอนไพรนุช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:50:20
11 นางสาววรกมล     พูลลาภวิวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:50:23
12 นางสาวสุพรรษา     ศิริเริองชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:50:28
13 นางสาวเบญจวรรณ     พิกุลขาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:50:33
14 นางสาวณัฐสุดา     อ่อนคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:50:42
15 นางสาวณัฐมล     มาแก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:51:00
16 นางสาวเจนต์     เทพสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:51:08
17 นางสาวขวัญนภา     วงษ์อัยรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:51:25
18 นางสาวศศิวิมล     ศรียาภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:51:30
19 นายจิรายุ     เล้าโสภณเจริญกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:51:30
20 นางสาวบีเอ็ม     ฆ้องบ้านโข้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:51:59
21 นายธงชัย     วรนุชโสภาพรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:52:08
22 นางสาวณีระนาถ     หุ่นสิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:52:20
23 นางสาวเฟื่องฟ้า     ครองชัยภูมิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:52:25
24 นางสาวสโรชา     อินทร์ขำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:52:42
25 นางสาวน้ำฝน     ศรีวัลลภ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:52:46
26 นายชัยวัฒน์     เกตุอู่ทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:52:52
27 นางสาวพรรณิภา     แสนพรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:53:12
28 นางสาววณิชญา     จำปา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:53:43
29 นายนันทพล     เจริญผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:54:09
30 นายทวิพร     แซ่ลี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:54:10
31 นายชาญชัย     แสงนิล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:54:15
32 นางสาวกมลวรรณ     บุตรบางปลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:54:24
33 นางสาวฉัตรชนก     ภู่ระหงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:54:41
34 นายนที     จรรย์สุนทร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:54:47
35 นางสาวนภาพร     เพ็ญพิบูลรัตนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:55:05
36 นายเจนณรงค์​     จุลสุคต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:56:01
37 นางสาวปิยวรรณ     พรหมศร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:56:56
38 นายเกียรติศักด์     เสนาพิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:57:08
39 นายทศพร     พุ่มพวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:57:36
40 นายณัฐกิตติ์     พุฒินาทไพศาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:57:39
41 นางสาวจิตรานุช     เอี่ยมสวรรค์ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 11:58:53
42 นางสาวสุนิตา     ศรีประมงค์ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 11:58:55
43 นางสาวณัฐฐินันท์     พรรคพวก คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 11:58:55
44 นางสาวณิชย์กานต์     มีนาลุ่ม คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 11:58:57
45 นางสาวณัฐกฤตา     เสี้ยวทอง คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 11:59:00
46 นางสาววริศรา     ธัญญากุลวงศ์ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 11:59:09
47 นางสาวสุธาสินี     สมศรี คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 11:59:16
48 นางสาวจินต์นิภา     วิทางจีน คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 12:00:18
49 นายคงศักดิ์     บุญเสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 12:00:31
50 นางสาวศิริลักษณ์     พุทธรักษา คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 12:01:03
51 นางสาวพรรณิภา     ศรีสวิสดิ์ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 12:02:16
52 นางสาวสมฤดี     สวัสดี คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 12:06:43
53 นางสาววราวรรณ     กันทรากรสิริกุล คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 12:08:24
54 นายปฐมมนตรี     อุ่มอาษา คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 12:52:00
55 นางสาวพนาไพร     เย็นนะสา คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 13:20:30
<< กลับไปหน้าแรก