Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      อบรมพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูชั้นปี 3-4 (G.18)

สำหรับ : นักศึกษาครูชั้นปี 3-4รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวอาภัสรา     สิงห์ยะบุศย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:42:29
2 นางสาวนางสาวโสธนา     แตงรอด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:43:25
3 นางสาวภัชราพร     จ้อยเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:43:52
4 นางสาวกิตติยา     เอื้อเฟื้อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:43:55
5 นางสาวมัลลิกา     ศรีโสภณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:44:00
6 นางสาวเบญญา     คุณพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:44:06
7 นางสาวฐิตาภรณ์     จิตตวัฒนากูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:44:23
8 นางสาวนีรชา     ปานขวัญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:44:46
9 นางสาวเจนจิรา     ตู้ดำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:44:56
10 นางสาวเสาวลักษณ์     ศิริโก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:45:10
11 นางสาวศศิณา     พึ่งพวก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:45:12
12 นางสาวภิรุฬกาญจน์     ใสยะลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:45:15
13 นายบดินทร์     สุวรรณเนตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:45:19
14 นางสาวศิรินภา     กล่ำคุ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:45:24
15 นางสาวหรินรัญชนา     มาสถิตย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:45:26
16 นางสาวขวัญพร     โพธิ์ทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:45:30
17 นางสาวศิริลักษณ์     เกษรประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:48:22
18 นายพลากร     คูหาพัฒนกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:48:23
19 นายธเนศ     น้อยเอี่ยม คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 11:58:17
20 นางสาวณัฎฐา     โตสันเทียะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 13:29:05
21 นางสาวณัฐชา     โตสันเทียะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 13:29:22
22 นายสถาพร     เชาเหม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 13:33:56
23 นางสาวอริสรา     แก้วทับทิม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 13:34:03
24 นางสาววรัญญา     เกตุรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 13:37:23
25 นายไพศาล     แท่นทองคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 13:39:12
26 นางสาวพัชรพร     เพิ่มวงศ์นิติกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 13:40:23
27 นางสาวปรียาดา     แสนขำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 13:42:41
28 นายโชตินันทร์     ปฏิการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 13:46:57
29 นายสุจินต์     ศรีสว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 13:46:57
30 นายอิทธิพล     อิ่มบุญ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 16:44:08
31 นายสารัช     ประสิทธิ์ศิลป์ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 16:46:28
32 นายปัญญา     วราศิลป์ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 16:47:47
33 นางสาวกาญจนา     มะลินิล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 16:56:40
34 นางสาวจันทร์วิมล     มุ่งผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 16:57:30
35 นางสาวกนกวรรณ     รักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 16:58:10
36 นายเจษษฎากร     ปุจฉาการณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/01/2019 10:25:59
37 นางสาวกัญญาณัฐ     พุ่มตาลพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/01/2019 10:43:51
38 นางสาวสุทธิชา     ชื่นชมน้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/01/2019 10:44:49
39 นางสาวศุวิมล     ธรรมนำดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/01/2019 10:45:40
40 นางสาวปิยะดา     จันธิมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/01/2019 10:46:59
41 นายวีระยุทธ     นานุช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/01/2019 10:47:57
42 นายณัฐภูมิ     สิงหนุวนานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/01/2019 10:49:01
43 นายประยุทธ     สันตะคุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/01/2019 10:49:54
44 นายวร​วุฒิ​     มหากาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/01/2019 11:29:41
45 นายภัฏศุภ์วิชญ์     พุ่มน้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/01/2019 11:38:12
46 นายกฤษณะ     ใจหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/01/2019 11:58:58
47 นายศุภกร     ปานเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/01/2019 12:01:23
48 นางสาวจินตนา     หมอกต้ายซ้าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/01/2019 12:41:55
49 นางสาวกัญญามล     งามดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/01/2019 12:42:13
50 นางสาวอรทัย     เชื้องาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/01/2019 12:42:54
51 นางสาวอุบล     ทองคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/01/2019 12:43:22
52 นางสาวรุ้งลาวัลย์     ผิวงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/01/2019 12:44:05
53 นางสาวรัตนาภรณ์     อ่อนศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/01/2019 12:51:26
54 นางสาวเกล็ดไพลิน     แก้วเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/01/2019 12:51:34
55 นางสาววาสนา     มาศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/01/2019 12:51:35
56 นางสาวนฤมล     หอมชื่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/01/2019 12:51:35
<< กลับไปหน้าแรก