Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      อบรมพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูชั้นปี 3-4 (G.19)

สำหรับ : นักศึกษาครูชั้นปี 3-4รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวชิดชนก     อุ่นปรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:44:25
2 นางสาวรสสุคนธ์     มาลัยทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:45:58
3 นางสาวรจนา     สมศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:50:17
4 นางสาวพรทิพา     กัลยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:56:36
5 นางสาวกมลชนก     ปิ่นเกษร คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 11:57:26
6 นางสาวนางสาวทิชา     ประมูลทรัพย์ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 11:57:32
7 นางสาวดาวรุ่ง     รัมย์รับ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 11:57:38
8 นางสาวกษมา     สิงห์เรื่อง คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 11:57:50
9 นางสาววราลี     รุ่งสันเทียะ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 11:58:03
10 นายวีรเดช     ดำดี คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 11:59:01
11 นายรุ่งโรจน์     พลายชมภู คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 12:01:52
12 นายอนันต์     แก้วสุด คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 12:01:55
13 นางสาวณัฐศิมา     พุ่มฉายา คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 12:05:15
14 นางสาวบุญศิริ     บุญวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 12:05:35
15 นางสาวกมนมณี     สินธุรส คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 12:05:35
16 นางสาวณัฏฐนิช     ศรีบุญรอด คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 12:07:49
17 นางสาวศรสวรรค์     พงษ์พัว คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 12:08:18
18 นางสาวธนาภรณ์     หมั่นเพียรสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 12:09:07
19 นายธวัชชัย     สามงามเสือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 12:09:56
20 นางสาวสุวนันท์     พึ่งจะคลี่ คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 13:24:36
21 นางสาวดารณี     บุตรดี คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 13:24:37
22 นางสาวสุภาวรรณ     ตังกุ คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 13:28:33
23 นางสาวกรวรรณ     ปทุมสูตร คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 13:30:07
24 นางสาวสิริพร     ทับเนียม คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 13:42:14
25 นางสาวดวงกมล     บุญลือเเก้ว คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 13:42:26
26 นางสาวปณีตา     สามบุญเรือง คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 13:42:31
27 นายเสาวภาคย์     อินทจร คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 13:43:46
28 นางสาววรัสนันท์     เหล่าจารุวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 13:43:49
29 นายศิริโชค     ฮวบดีบอน คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 13:44:46
30 นางสาวชลิตา     สายทอง คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 13:45:15
31 นางสาวศกลวรรณ     เอี่ยมภักตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 13:45:59
32 นายเอกวัฒน์     ผิวอ่อน คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 13:46:46
33 นายวุฒิชัย     อุ่นชิน คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 13:49:35
34 นางสาวสุชานันท์     ศักดิ์ชินบุตร คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 13:52:27
35 นายอรรถสิทธิ์     ฮวดยินดี คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 14:03:18
36 นางสาวกาญจนา     อาจหาญ คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 14:16:40
37 นายธีระวัฒ     ชะนะนอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 14:34:38
38 นายจิราพร     ศิริรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/01/2019 10:20:27
39 นางสาวนิรันดร์รัตน์     จิตจักร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/01/2019 10:21:34
40 นางสาวฐิติมา     เนียมสีนวล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/01/2019 10:22:31
41 นางสาวศศิธร     เย็นใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/01/2019 10:24:14
42 นางสาวเบ็ญญา     มีสาวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/01/2019 10:25:19
43 นายวัชรพล     สาเนียม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/01/2019 10:27:23
44 นางสาวบุษราภรณ์     สุวรรณดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/01/2019 10:28:31
45 นายกาญจนอลงกรณ์     เทียมสมบัติเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/01/2019 10:29:48
46 นายคงศักดิ์     เกษนอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/01/2019 10:35:21
47 นายพีรดนย์     สุนทรวิภาต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/01/2019 10:37:45
48 นายกฤษณะ     ชาวบางรัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/01/2019 10:39:09
49 นายธวัชชัย     ชายสีอ่อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/01/2019 10:40:38
50 นางสาวณิชาภัทร     โตทวี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/01/2019 11:30:10
51 นางสาวอุบล     ทองคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/01/2019 12:34:33
52 นางสาวกัญญามล     งามดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/01/2019 12:35:30
53 นางสาวรุ้งลาวัลย์     ผิวงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/01/2019 12:37:00
54 นางสาวอรทัย     เชื้องาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/01/2019 12:38:10
<< กลับไปหน้าแรก