Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      อบรมพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูชั้นปี 3-4 (G.20)

สำหรับ : นักศึกษาครูชั้นปี 3-4รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายพัฒนพงษ์     ไทยสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 10:57:44
2 นางสาวนางสาววิลาวัณย์     จันทร์สุภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:00:56
3 นางสาวศิริพร     เทพปราณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:00:57
4 นางสาวพัสวรรณ     เหมรังคะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:00:57
5 นางสาวกุลสตรี     พรมเนตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:01:07
6 นางสาวสุธีกานต์     พรหมจรรย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:02:34
7 นางสาวสุนิศา     ทับโชติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:03:35
8 นางสาวสุธิตา     คำมาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:03:44
9 นายอนุกูล     ศรีภุมมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:10:54
10 นางสาวมัทธิตา     ประสานศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:11:14
11 นายนรินทร์     ดอนเทียนพวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:11:35
12 นายเกษม     อ่านคำเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:11:44
13 นายภาณุวิชญ์     กาญจนบำรุงสกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:12:35
14 นางสาวศิริรัตน์     กลิ่นหอม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:13:47
15 นางสาวธนัญญา     แซ่ค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:14:27
16 นางสาวโศรยา     เหยียดกระโทก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:14:54
17 นางสาวศุภาลักษณ์     สีคันธรส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:15:16
18 นางสาววิรชา     วุฒิกรีเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:15:38
19 นางสาวเบญจวรรณ     เณรบางแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:15:58
20 นางสาวภัทรินมณี     ยันต์นาวา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:16:00
21 นางสาวเพ็ญพิชชา     พานแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:16:32
22 นายเปรม     คำหวาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:16:35
23 นางสาวเรณุกา     สอนตะคุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:16:43
24 นายอุดมศักดิ์     พรมจารี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:16:44
25 นางสาวศิริวรรณ บุญขันธ์     บุญขันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:17:03
26 นางสาวสิมิตา     อู่ทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:18:20
27 นางสาวสุดาพิมล     หงษ์เวียงจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:18:40
28 นายณัฐพงศ์     ดอกมะสังข์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:19:39
29 นางสาวสุพรรณิการ์     นามปัญญา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:20:15
30 นางสุทธิดา     ตาทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:20:36
31 นายณัฐพัฒน์     ขวัญเกื้อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:21:14
32 นางสาววิภาดา     ถุงเวียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:22:30
33 นายกิตติพัฒน์     กิตติพิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:22:56
34 นางสาวดวงแก้ว     แดงบุตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:23:34
35 นายชัชพล     จีนคร้าม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:26:51
36 นางสาวกัญญารัตน์     แซ่ตั๊น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:28:06
37 นางสาวอนงค์     ใจมน คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 11:29:56
38 นางสาวรุ่งนภา     สดใส คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 11:30:07
39 นางสาวธัญลักษณ์     สุขสมกิจ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 11:30:31
40 นางสาวกรรณิการ์     จ้อยจินดา คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 11:30:36
41 นางสาววรางคณา     ศรีเจริญ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 11:32:33
42 นางสาวมณธิรา     สวัสดีหนู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:34:12
43 นางสาวปวิชญา     หนูหา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:34:17
44 นางสาวศิรวรรณ     ปุลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:35:12
45 นางสาวอารยา     ปานผลานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:35:24
46 นางสาวณัฐมณฑ์     ทับวัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:36:28
47 นางสาวจินตนา     ภาถีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:38:32
48 นายชัยนันท์     ยิ้มสีใส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:38:36
49 นางสาวศจี     ธรรมสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:38:42
50 นายตระการ     แซ่ลิ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:38:49
51 นายโชคสิริ     มีเพียร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:38:52
52 นายกิตติศักดิ์     เเดงมณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:38:55
53 นางสาวกนกพร     สาริกานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:38:56
54 นางสาวธัญญลักษณ์     แย้มศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:39:37
55 นายชนาธิป     เกรียงไกรภภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:40:41
<< กลับไปหน้าแรก