Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      อบรมพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูชั้นปี 3-4 (G.22)

สำหรับ : นักศึกษาครูชั้นปี 3-4รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวอภิชญา     พูลสำราญ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:25:36
2 นางสาวจันทิมา     นิลสำนักดี คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:25:45
3 นางสาวมณฑกานต์     มาสีปา คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:26:05
4 นางสาวปฐมาวดี     สุจจิตร์จูล คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:26:24
5 นางสาวผุสดี     พรามน้อย คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:26:31
6 นางสาวอริสรา     ระเวกโสม คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:26:32
7 นางสาวเมวรินทร์     อินทร์งาม คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:26:41
8 นางสาวพัณณิตา     พุ่มยาธรรม คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:27:01
9 นางสาวนภัสสร     คล่องพยาบาล คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:27:43
10 นางสาววนัสนัน     ณัฐวุฒิ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:30:13
11 นางสาวสุธิตา     ทองดอนน้อย คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:30:31
12 นางสาววนัสนัน     ณัฐวุฒิ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:31:26
13 นางสาวจิราพร     สุวรรณ์ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:32:04
14 นางสาวณิชารีย์     หนูวัฒนา คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:32:12
15 นางสาวญาดา     ศรีคงคา คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:32:17
16 นางสาวชนัญชิดา     อยู่จงดี คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:32:40
17 นางสาวฉรีวรรณ์     เล็กอิ่ม คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:33:19
18 นางสาวลลิตา     ถิ่นวงษ์แย คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:33:20
19 นางสาวจีราลักษณ์     เปี่ยมอินทร์ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:33:26
20 นางสาวนุชจรี     คำแดง คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:33:33
21 นางสาวดวงพร     กุ้ยบำรุง คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:33:50
22 นางสาวราตรี     เลี้ยงอำนวย คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:34:13
23 นางสาวบุษยา     แตงทองแท้ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:34:28
24 นางสาวสุทธิดา     สุจจิตรจูล คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:34:44
25 นายอำนาจ     เกียรติเกื้อกูลชัย คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:35:55
26 นางสาวกิตติวรรณ     ตะโกทอง คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:36:25
27 นางสาวสิริมาศ     กงเวียน คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:36:53
28 นางสาวภารดี     ทรัพย์สิน คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:36:55
29 นางสาวสมฤทัย     ใสเอี่ยม คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:37:11
30 นายชวนากร     เหี้ยมทับ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:37:47
31 นางสาวรัตนาภรณ์     วงษ์อนันต์ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:38:17
32 นายจิรายุ     เขม้นการ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:38:21
33 นางสาวปุญญิศา     วงศา คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:38:22
34 นางสาวรมณ     ลิ้มประสาท คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:38:31
35 นางสาววณิชา     วงษ์น้อย คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:39:31
36 นางสาวพรพนา     น้ำสุวรรณ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:39:58
37 นางนางสาว สุธารัตน์     ตึ๋งพันธุ์ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:40:25
38 นายวีระยุทธ     รักกันดี คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:41:28
39 นายวชิรวิทย์     จ่างแสง คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 10:42:05
40 นางสาวนฤดี     แร่เพชร คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:46:04
41 นางสาวจิราภรณ์     ซิ่วน้อย คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:46:15
42 นางสาวนางสาวกัญจนพร     บูรณะพิทักษ์ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:47:20
43 นางสาวนิรมล     โกทองยม คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:48:00
44 นางสาววนิดา     ติดยงค์ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:48:34
45 นางสาวสุภาภรณ์     ฉิมเพชร คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:49:10
46 นายปริญญา     สันติประชา คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:50:38
47 นายกัมพล     คล้ายลี คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 10:52:33
48 นายเพชรทวี     ขวัญดี คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:54:14
49 นายปฏิภาณ     รชตะบริรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:03:19
50 นายธีรพงศ์     พรามอนงค์ คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:03:36
51 นายณพงศ์     ยังอยู่ คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:14:16
52 นายธนะชัย     เพียรสนธิ คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:15:04
53 นายศิริพล     จำปีเรือง คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:16:30
54 นายศรีแพร     รักราษฎร์​ คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:17:32
55 นายนาย กฤษดา     พจนโพธา คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:21:27
<< กลับไปหน้าแรก