Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      อบรมพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูชั้นปี 3-4 (G.25)

สำหรับ : นักศึกษาครูชั้นปี 3-4รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวสุธิมา     รุ่งเรืองดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 10:42:28
2 นางสาวภัฎฎิณี     มั่นคง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 10:43:15
3 นางสาวอินทิรา     ศิริโภคา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 10:45:06
4 นางสาวกัญฐณาพร     พุทศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 10:45:57
5 นางสาวณัฏฐณิชา     เฮงพระพรหม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 10:45:59
6 นางสาวนลินรัตน์     วงศ์วราศัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 10:46:02
7 นางสาวมนัชญา     ต่วนเครือ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:46:07
8 นางสาวนัฐกาญจน์     แสงณรงค์ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:46:20
9 นางสาววรรณวิภา     ยุมังกูร คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:46:24
10 นางสาวกนกวรรณ     หะยะมิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 10:46:37
11 นางสาวศศินา     พุ่มกุมาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 10:46:41
12 นางสาวอภิญญา     โตติยะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 10:46:48
13 นายอมรเทพ     โพธิ์ถนอม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 10:47:01
14 นายนำโชค     เซ้งประเสริฐ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:47:28
15 นางสาวศิริพร     เหล่านิกะขะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 10:48:04
16 นางสาวณัชชา     ว่องประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 10:48:21
17 นายศรชัย     ทองขาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 10:48:22
18 นางสาวกันตณัช     มหาสังข์ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:48:26
19 นางสาวสมฤดี     วงค์ประเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 10:48:41
20 นางสาวกรรณิการ์     บุญชนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 10:49:14
21 นางสาวจิณห์นิภา     มณีแสง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 10:49:16
22 นายสดาวุธ     ศรีนิล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 10:50:11
23 นายคุณานนต์     ลิ้มเนาวรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 10:51:13
24 นางสาวกรณัฏฐ์     เลิศสินบุรานนท์ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:51:15
25 นายอนุกูล     วังทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 10:57:12
26 นางสาวสิริกาญจน์     บึงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 10:58:36
27 นางสาวพัชรี     ใจมั่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 10:58:50
28 นางสาวพัชราภรณ์     วันเพ็ญ คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:11:53
29 นางสาวขวัญฟ้า     ไชยคราม คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:12:27
30 นางสาวณัฐพร     มั่นคง คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:12:32
31 นางสาวรัตติยากร     สนธิเณร คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:12:38
32 นางสาวอภิญ     เทียมสังข์ คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:12:50
33 นางสาวพรกนก     อินแป้น คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:13:34
34 นายระพีพัฒน์     พรายศรี คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:13:49
35 นางสาวมนปริยา     ชมชื่น คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:13:52
36 นายสกล     สุขสวย คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:14:45
37 นายอนุสรณ์     แก้วเพ็ชรพลาย คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:15:15
38 นายสรวิศ     มาปากลัด คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:16:18
39 นางสาววาสินี     ทองเย็น คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 11:16:27
40 นางสาวจุฑารัตน์     ศรีสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:16:28
41 นางสาวจีรวรรณ     แพรใหญ่ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 11:16:41
42 นางสาวกุลธกาญจน์     ศรีคช คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 11:16:49
43 นางสาวนริศรา     บัวทอง คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:17:55
44 นางสาวกัญญ์นิษฐา     ยอดนิลสกุล คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 11:18:21
45 นางสาวไพรินทร์     คนซื่อ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 11:18:41
46 นางสาวชนิสรา     มูลทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:40:27
47 นายสมพร     แช่มทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:45:37
48 นางสาวธิดา     แสงดิษฐ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 11:46:36
49 นายธนิต     นิ่มนวล คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:56:06
50 นางสาวโยษิตา     นนทารักษ์ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 11:59:36
51 นางสาวอารีรัตน์     ปุริสพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 12:17:00
52 นางสาวขวัญเรือน     จันทา คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 12:18:31
53 นายชนายุทธ์     ไกรวิจิตร คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 12:48:29
54 นายธนาวัฒน์     ศรีเมือง คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 12:56:46
55 นายนฤดล     คำมีศรี คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 13:40:54
<< กลับไปหน้าแรก