Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      อบรมพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูชั้นปี 3-4 (G.26)

สำหรับ : นักศึกษาครูชั้นปี 3-4รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายนายวริศ     สุ่มประดิษฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:03:19
2 นายเตชสิทธิ์     ทิวาวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:03:28
3 นายสกุล     ทองดอนเกรื่อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:03:39
4 นายพัฒนพงษ์     ไทยสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:05:14
5 นายปิยะศักดิ์     ศรีชาญชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:05:32
6 นางสาวอนุตรา     พันมะลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:05:54
7 นางสาวสุพัตรา     สุวรรณศิริ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:08:14
8 นายชัยธวัช     เกร็จจุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:08:46
9 นางสาววรินทร์ธร     สินศิริพจน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:08:48
10 นายเจตริน     ธรรมโชโต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:09:01
11 นางสาวเกศวรา     จินเฉียวฉุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:09:49
12 นางสาวสุธาภรณ์     มะนาวหวาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:10:40
13 นายกิตติศักด์     มิระสิงห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:11:18
14 นายศราวุธ     ภูฆัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:12:52
15 นางสาวกชวรรณ     ศรีวลีรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:13:05
16 นายปิยะวัฒน์     บุญรัตนกิตติภูมิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:13:15
17 นางสาวณัฐธยาน์     สุวรรณศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:13:28
18 นางสาวกนกกาญจน์     ขาวลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:13:35
19 นางสาวรวีวรรณ     เณรบางแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:13:58
20 นางสาวณัฐวรรณ     จำรัสรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:14:37
21 นางสาวกวิสรา     ชยทัตเจริญกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:14:44
22 นางสาวฉัตรเกล้า     เพ็งภาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:15:21
23 นางสาวณัฐฐา     เมฆเลื่อนลอย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:16:14
24 นางสาวสุภารัตน์     เสนาะเมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:16:16
25 นางสาวชลธิชา     โบวิเชียร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:16:25
26 นางสาวณัชชา     นาเวช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:19:35
27 นายภูมิรัตน์     อนวัชชสุข คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:31:02
28 นายสิงหา     น้อยทิม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:35:40
29 นางสาวศิรินาท     ศิริกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:36:23
30 นางสาวชยาพร     อ่ำอ่อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:36:55
31 นายธนา     ขอนพิกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:36:59
32 นางสาวกาญจนาพร     หอมชื่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:37:00
33 นายณัฐวัฒน์     สุกแดง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:37:00
34 นายสุริยะ     มณีวงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:37:01
35 นางสาวธนพร     สมเจดีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:48:51
36 นางสาวกุลนันทน์     มณีพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:48:52
37 นางสาววราภรณ์     หมอนวด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:48:53
38 นางสาวพรทิพย์     นรสิงห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:48:55
39 นางสาวลักขณา     อู่ทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:48:55
40 นางสาวจารุตา     ศรีโยธี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:54:47
41 นางสาวกาญจนา     อายุวัฒนะกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:54:57
42 นางสาวหฤทัน     พูศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:55:10
43 นายธนพงษ์     ชุนหคราม คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 12:05:50
44 นายฐณกฤษฏิ์     รักหอม คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 21:21:15
45 นางสาวกัญญารัตน์     ทองยี่สุ่ คณะครุศาสตร์ 17/01/2019 10:01:13
<< กลับไปหน้าแรก