Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      อบรมพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูชั้นปี 3-4 (G.28)

สำหรับ : นักศึกษาครูชั้นปี 3-4รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายปิยะศักดิ์     ศรีชาญชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:03:35
2 นางสาวสุทิตา     พุ่มพยอม คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 11:54:40
3 นางสาวอมรรัตน์     รัดแดง คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 11:54:48
4 นางสาวปรียานุช     หนูปาน คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 11:54:53
5 นางสาวสาธิตา     เผือกงาม คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 11:54:57
6 นางสาวอภิชญา     ผิวอ่อน คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 11:55:09
7 นางสาวน.ส.ปภาวี     คล้ายสุบรรณ์ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 11:55:29
8 นางสาวปรียาพร     วงษ์หมื่น คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 11:55:43
9 นางสาวนิศารัตน์     ม่วงพันธ์ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 11:56:14
10 นางสาวกนกพร     ป้องกัน คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 12:37:09
11 นางสาวธัญญรัตน์     ธวัฒน์อธิชัย คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 12:40:04
12 นางสาวพรนภา     วันภักดี คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 12:42:38
13 นางสาวสุดารัตน์     เพ็งพาจร คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 12:49:15
14 นายวรพงศ์     ขุนนุช คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 12:55:06
15 นางสาวหทัยชนก     คำตา คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 12:59:04
16 นางสาวกัลยาณี     ผ่องฉวี คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 13:08:11
17 นายอาทิตย์     ปิ่นสุวรรณ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 13:11:40
18 นายจักรพันธ์     มูลทองน้อย คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 13:13:27
19 นายสิทธิพล     ศรียรักษ์ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 13:25:32
20 นางสาวสิริยากร     รูปสม คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 13:42:05
21 นางสาวมานิสา     ตรีเดช คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 13:42:47
22 นายชัยญา     สืบเนียม คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 16:33:43
23 นายนที     พานแก้ว คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 20:12:44
24 นายวรรณชัย     แสงงาม คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 20:35:21
25 นายณัฐชัย     ใจกล้า คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 20:39:23
26 นางสาวอุทุมพร     ขำพินวงษ์ คณะครุศาสตร์ 17/01/2019 10:00:11
27 นายธีรพงษ์     เศรษฐเมธาวี คณะครุศาสตร์ 17/01/2019 10:01:32
28 นางสาวสุนิสา     ศรีราจันทร์ คณะครุศาสตร์ 17/01/2019 10:06:02
29 นายสัญชัย     เชิดฉัน คณะครุศาสตร์ 17/01/2019 10:06:02
30 นางสาววนิตา     สมสิบ คณะครุศาสตร์ 17/01/2019 10:06:30
31 นางสาวกุลิสรา     สนประเสริฐ คณะครุศาสตร์ 17/01/2019 10:12:21
<< กลับไปหน้าแรก