Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 60 และ 61 จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายอธิชัย     ประพันธ์พจน์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:07:16
2 นางสาวธนวรรณ     ไชยจำ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:07:34
3 นางสาวณัชชา     ทัดทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:10:08
4 นายปฏิภาณ     บุญช่วย คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:10:24
5 นายอนุวัฒน์     ริดม้วน คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:11:35
6 นางสาววรรณกร     ต่ายเล็ก คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:12:05
7 นางสาวสุชานันท์     ศรีมณฑา คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:12:29
8 นายตะวัน     บัณฑิตไทย คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:12:35
9 นายภาวิต     เกยพระยา คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:13:33
10 นางสาวจิตรานุช     เชื้ออยู่ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:13:50
11 นายพฤฒภณ     วุฒิสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:16:00
12 นางสาวปภาวี     จันทโชติ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:17:17
13 นางสาวทิพย์วิมล     ดอนหลิมไพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:17:27
14 นางสาวศิโรรัตน์     ไชยวิจารณ์ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:18:12
15 นายณัฐวุฒิ     โชคมงคลทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:18:57
16 นายปารมี     รูปสูง คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:20:50
17 นายกฤษณพงศ์     สุขธูป คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:26:43
18 นางสาวภัทรพร     ทัพเครือ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:28:04
19 นางสาวกนกกาญจน์     คงมั่น คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:28:27
20 นางสาวพุธิตา     ทำจะดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:32:48
21 นางสาวภัทรชนน     เลาหอุดมโชค คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:37:11
22 นางสาววรรษมล     เซ้นเครือ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:38:41
23 นายมงคล     กรรณแก้ว คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:49:27
24 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์     จุลเวช คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:53:37
25 นางสาวสิริพร     ศรีคราม คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:55:11
26 นางสาวสุพรรษา     ขูทะ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:55:45
27 นางสาวสุกัญญา     ศรีจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:55:52
28 นางสาวอรุณทิพย์     คำเวียง คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:56:08
29 นายธวัชชัย     สังวรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:56:41
30 นายธิติสรรค์     ติเยาว์ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:01:16
31 นางสาววราภรณ์     นาคเลื่อมใส คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:01:25
32 นายอภิเดช     พันธุ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:03:12
<< กลับไปหน้าแรก