Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 60 และ 61 จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายสิทธิศักดิ์     สามสี คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:07:00
2 นายอนุวัตรเมธี     เกียรติศิริ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:07:07
3 นายรชฏ     เกิดประดับ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:09:46
4 นางสาวเก็จมณี     ทองศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:13:46
5 นางสาวสุรีรัตน์     เช้าสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:15:07
6 นายสหัสวรรษ     อุ่นใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:20:59
7 นายภควัต     วงศรีแก้ว คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:31:59
8 นายสิทธิชัย     ตรีสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:49:21
9 นางสาวรภีพร     อู่ทอง คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:51:23
10 นางสาววิสสุตา     ผเด็จพล คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:54:20
11 นางสาวนันทนี     พรหมทัตย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:55:20
12 นางสาวสรินทร์     เทียนศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:58:53
13 นางสาวรพีพรรณ     สงกระสินธุ์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:59:40
14 นางสาวจิราภรณ์     วงศ์อาษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:01:48
15 นายปัญญา     จันสุภา คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:02:36
16 นายอภิเดช     พันธุ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:03:35
17 นายจิราเจตน์     แก่อก คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:03:40
18 นางสาวสุนิตา     สาระนัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:03:40
19 นางสาวศุทธินี     ทิพย์มัจฉาชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:03:54
20 นายวีรยุทธ     สมพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:03:58
21 นายวีระศักดิ์     กาญจนเเสนส่ง คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:04:00
22 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์     บุญเพ็ญ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:05:03
23 นายกันตวิชญ์     ไตรเมศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:05:46
24 นายเกษม     เนียมหอม คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:06:26
25 นางสาวกุลธีรา     เรืองขษาปณ์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:06:58
26 นางสาวสุวนันท์     สะท้านพบ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:07:22
27 นางศิริญากรณ์     หลำสะอาด คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:07:46
28 นายปารามินทร์     หาญณรงค์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:07:51
29 นางสาวธิดารัตน์     ภุมมา คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:07:59
30 นางสาวสวรรยา     บถษราคัม คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:08:21
31 นายตุลา     วงศ์ขจรกรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:08:48
32 นางสาวทัศนวรี     โคตรวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:08:57
33 นางสาวพุธิตา     ทำจะดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:11:46
34 นางสาวรุจิรา     บุตรสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:13:21
35 นางสาวชาลิสา     พลเยี่ยม คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:14:50
36 นางสาวลลิตา     ฉิมมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:14:50
37 นายปุณมนัส     คำมี คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:14:51
<< กลับไปหน้าแรก