Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 60 และ 61 จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายเจษฎา     เที่ยงธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:06:47
2 นางสาวธนพนธ์     หอยสังข์ทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:10:11
3 นางสาวเพ็ญพิชชา     สุขสี คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:12:21
4 นายภาณุวัชร์     วรสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:13:14
5 นายศุภสัณฑ์     ดอนวัดไพร คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:14:05
6 นางสาวทิพรัตน์     อินทร์เสือศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:52:04
7 นางสาวศศิพร     สิงห์ประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:58:12
8 นายสุทธิพงษ์ชัย     เชื้อชัย คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:02:42
9 นางสาวนิชานันท์     แสงมาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:04:18
10 นางสาวนฤมล     รุ่มลุม คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:04:39
11 นางสาวจงกลณี     นกทอง คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:06:20
12 นายอุดมศักดิ์     อยู่คงประยูร คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:08:41
13 นางสาวจุฑารัตน์     เบ็ญพาด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:19:19
14 นางสาววรฤทัย     อุ่นแก้ว คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:42:35
15 นางสาวมัชฌิมา     ลือดัง คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:55:16
16 นายก่อพงศ์     หงษ์เวียงจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:56:12
17 นางสาวมนัญชยา     จำเหล่ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:56:45
18 นางสาวสุนิษา     ไทรชมภู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:00:03
19 นายสุภกิจ     คล้ายนาค คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:01:20
20 นางสาวยัสมีนา     ยือแร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:03:17
21 นายธีรศักดิ์     ขวัญเล็ก คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:04:36
22 นายยุทธนา     บ่อคำ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:04:36
23 นางสาวอรนุช     ภู่วงษา คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:09:04
24 นางสาวปัญญา     เมืองวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:09:48
25 นางสาวสุวนันท์     วิเศษสิงห์ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:13:06
26 นางสาวสุดารัตน์     ใจตรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:13:10
27 นายบุญเกียรติ     รวงผึ้ง คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:13:11
28 นางสาวกาญจนา     เดชรุ่ง คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:18:59
29 นายพิโชติ     บุญเลิศ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:19:13
30 นางสาวศิริพร     เอี่ยมแพร คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:19:19
31 นายอิทธิฤทธิ์     ศรีประไพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:19:47
32 นางสาวกนกพิชญ์     ดีรื่น คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:19:53
33 นางสาวบุษกร     หนูพริบตา คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:20:08
34 นางสาวอาภัสรา     สังข์พัน คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:20:08
35 นางสาวจันจีรา     หงษ์เวียงจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:20:16
<< กลับไปหน้าแรก