Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 60 และ 61 จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวอัสมะ     นาแว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:59:44
2 นางสาวนัฐฑิตา     รชตะวณิชย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:02:56
3 นางสาวชลดา     อ่อนศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:04:47
4 นางสาวอลิสา     ทองอ่อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:06:39
5 นายจีระพล     เย็นใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:07:57
6 นายมัหศจรรย์     สวัสดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:14:50
7 นายรัฐนันท์     โม้มาลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:19:02
8 นางสาวพรธิดา     สุกใส คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:19:31
9 นางสาวจริยา     ขอนามใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:41:37
10 นางสาววริษฐา     ขันนาค คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:42:33
11 นางสาวธีราพร     แร่มี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:43:25
12 นางสาวนฤมล     กลิ่นทองทิพย์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:52:07
13 นางสาวกฤติกา     ทองคำใส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:55:17
14 นางสาวธนิกา     หงษ์เวียงจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:55:58
15 นางสาวกิ่งกมล     เยาว์ธานี คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:56:33
16 นางสาววรางคณา     บุญเกิด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:00:03
17 นายชัยพัทธ์     ฝักบำรุง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:01:12
18 นายณัฐวุฒิ     คนใหญ่บ้าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:02:38
19 นางสาวกิ่งกมล     สำรวมจิตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:02:47
20 นายสิทธิชัย     เกตุหลิม คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:06:03
21 นายชัยชนะ     มิลอน คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:14:32
22 นายณัฐพงศ์     จันทร์งาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:18:48
23 นายรังสิต     คงมา คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:19:04
24 นางสาวกิ่งแก้ว     กาแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:19:56
25 นางสาวปภัทสร     เกตุมอญ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:20:34
26 นางสาวจุฬารัตน์     สิทธิสังข์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:21:28
27 นายนายคุณนิธิ     ภัทราคุณากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:21:34
28 นางสาวฐิตารีย์     เทียมกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:22:00
29 นางสาวดวงกมล     จีนโสภา คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:22:21
30 นางสาวจุฑามาศ     เลิศประเสริฐพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:23:55
31 นางสาวกมลวรรณ     มะศิริ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:23:58
32 นางสาวเพ็ญพิมาย     โพธิ์เรือนดี คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:23:58
33 นายธีรพงศ์     บ่อไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:24:12
34 นางสาวชุติวรรณ     ชะวาเขียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:24:15
35 นายวรากร     อยู่คำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:24:29
<< กลับไปหน้าแรก