Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 60 และ 61 จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวอัญชลี     ชาวนาหุบ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:05:59
2 นางสาวภาพพิมพ์     เอื้อมสวรรค์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:08:52
3 นางสาวธนัญญา     ปิ่นวิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:11:04
4 นายนัฐพล     ทองแพง คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:13:33
5 นายธนพัฒน์     คำสอง คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:15:23
6 นางสาวมนธิรา     สังข์สุข คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:15:27
7 นางสาวศรีวิชญาดา     งามดี คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:18:25
8 นางสาวภัสสร     แสนอุบล คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:21:44
9 นางสาววลีพร     กิจเมฆ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:26:43
10 นางสาวนันทนี     พรหมทัตย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:33:46
11 นางสาวฐานิตา     ธนวรพิชชา คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:53:37
12 นางสาวสุริวิภา     กุนศรี คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:53:37
13 นายอภิปรัชญ์     เตชรันวรกุล คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:53:48
14 นางสาวชลกานต์     ทองกันยา คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:56:42
15 นางสาววิสสุตา     เฮงผล คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:58:15
16 นายกิตติวัฒน์     ทองเพิ่ม คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:59:43
17 นายอัมรินทร์     เถื่อนถ้ำแก้ว คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:59:49
18 นายพนากรณ์     ยังอยู่ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:02:29
19 นางสาวกนกวรรณ     สุทธิสินทอง คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:03:31
20 นางสาวศุทธินี     ทิพย์มัจฉาชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:03:46
21 นายธนากรณ์     ใช้บางยาง คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:04:19
22 นายณัฐนันท์     ไชยนาท คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:04:27
23 นายพชรพล     โม้จันทร์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:04:55
24 นางสาวกนกวรรณ     หิรัญวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:05:32
25 นางสาวทักศิณา     มิ่งคำเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:05:57
26 นายวีรยุทธ     เพ็ชร์น้อย คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:06:22
27 นางสาวธนัชา     สุมงคล คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:06:25
28 นายดนัย     ศิลปเมธี คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:06:34
29 นางสาวอภิสมัย     ชนะนาน คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:07:29
30 นายกำพล     นิ่มนุช คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:09:03
31 นางสาวชนิดา     คุณธรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:09:10
32 นางสาวรุจิรา     ชาวหน้าไม้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:09:17
33 นางสาวเกศกมล     เกษชายทอง คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:10:07
34 นางสาวฐาปนี     ขุนทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:13:21
<< กลับไปหน้าแรก