Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 57 58 และ 59 จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวรัตนาวลักษณ์     ใจกล้า คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:10:13
2 นางสาวดวงธิดา     เขียวเซ็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:14:18
3 นายพลากร     ภู่สมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:53:08
4 นายชนาเทพ     แก้วเมตตา คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:58:20
5 นายปราโมทย์     รวยรื่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:59:44
6 นางสาวนัฐฑิตา     รชตะวณิชย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:59:49
7 นายภรัณยู     ปานเชียงวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:03:34
8 นายอมร     ทรัพย์คง คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:08:57
9 นางสาวพรพิมล     พรหมมิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:12:05
10 นายทวีชัย     บุญสอง คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:15:16
11 นางสาวจุฑามาศ     จันทโชติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:15:36
12 นางสาวเมธาวี     สุขหอม คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:23:17
13 นายศุภพรพงศ์     เพ็ชรน้อย คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:26:34
14 นางสาวจุฑามาส     ศรีสวิสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:42:49
15 นางสาวสุรางคณา     เกิดสมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:43:07
16 นางสาวอริสา     สระศรีสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:43:08
17 นางสาวณฐกร     อินทราพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:51:42
18 นางสาวสุพัตตรา     พงษ์หาญพาณิชย์ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:55:16
19 นายสุดฤทัย     สมนึก คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:55:17
20 นางสาวณิชากร     กลิ่นหอม คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:00:02
21 นายเพิ่มพูน     คเชนชาติ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:00:12
22 นายทศวรรษ     บุญจวง คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:02:38
23 นางสาวกัญญารัตน์     อินทรสูตร คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:03:00
24 นายขจรพัฒน์     ศนีลาจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:04:59
25 นางสาวลดาวัลย์     แสงทอง คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:05:01
26 นางสาวนวรัตน์     ยิ้มตา คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:05:29
27 นายณัฐดนย์     ฐานวรานุรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:06:14
28 นายนาวิน     กรีแสง คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:06:38
29 นางสาวกนกพร     ศรีคำแหง คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:06:42
30 นายวิทวัฒน์     วงษ์อักษร คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 11:09:05
31 นางสาวมณีรัตน์     ปานนพภา คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:10:00
32 นางสาวธัญญารัตน์     แก้วกันดา คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:10:14
33 นายสราวุธ     โพธิ์ศรีแก้ว คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:20:25
34 นายสหรัฐ     เกษวัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:29:16
35 นายพีรพล     อรุณเลิศรัศมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/02/2019 00:51:29
<< กลับไปหน้าแรก