Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 57 58 และ 59 จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวรัตนาวดี     จุ้ยพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:10:24
2 นางสาวแพรวเพชร     ถึกจรูญ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:11:21
3 นายวันเฉลิม     พิมพิรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:11:46
4 นายวสุพล     สนุกแสน คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:16:27
5 นายภานุพงษ์     ดีมาก คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:50:17
6 นายจตุพร     การุนวงค์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:52:45
7 นายธารินทร์     ขาวเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:01:14
8 นางสาวรมย์ชลี     เปี๊ยะภิรมย์ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:03:35
9 นางสาวพรชิตา     จินดารัตน์ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:10:00
10 นายธนพล     พยาบาล คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:27:14
11 นายธิติภัทร     รอดผุด คณะครุศาสตร์ 04/02/2019 10:41:33
12 นางสาววันดี     น้อมไม้ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:42:38
13 นางสาวจิรนันท์     เสือพงค์ใหญ่ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:47:18
14 นางสาวปรารถนา     ประติมากรรม คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:51:42
15 นางสาวผกามาศ     คล้ายนาค คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:56:27
16 นายดุลยพินิจ     แสวงกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:00:23
17 นางสาวสิริญา     ปัญเศษ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:09:04
18 นางสาวอินทิรา     บุญพัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:10:12
19 นายเขมกร     กรุงแทนเมือง คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:13:06
20 นางสาวนุชนาถ     ปั้นหยัด คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:17:57
21 นายวัชรพล     จันทร์สมุทร คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:19:14
22 นางสาวนพรัตน์     หรูเจริญ คณะครุศาสตร์ 04/02/2019 11:19:14
23 นางสาวกัญญ์นิษฐา     บัณฑิตธรสกุล คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:20:18
24 นางสาวนาซีฟะห์     มะรือโบอุมา คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:21:47
25 นายอณุพงษ์     จันทร์เปรมปรี คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:24:17
26 นางสาวสีตีนูรฮาฟีซา     สาและห์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:29:25
27 นางสาวนัฐธิดา     ไชยริบูรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:29:53
28 นางสาวกัลยานี     กำพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:31:58
29 นางสาวธนธรณ์​     เพ็งเวียง คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:33:18
30 นายนายกิตติศักดิ์     มาดี คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:33:27
31 นายตระการ     แซ่ลิ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:34:21
32 นางสาวกัลยา     ไข่ม่วง คณะครุศาสตร์ 04/02/2019 11:35:46
33 นายเจษฎากร     แสงอรุณ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:36:45
34 นายรุ่งโรจน์     พรายชมภู คณะครุศาสตร์ 04/02/2019 11:38:58
35 นางสาวสโรชา     วีระอมรกุล คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:40:01
<< กลับไปหน้าแรก