Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 57 58 และ 59 จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวพรทิพย์     มณีโชติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:07:24
2 นางสาวสุภาพร     สระทองออย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:07:58
3 นางสาวกัณหา     โสทน คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:08:59
4 นางสาวศศิธร     มโนชญ์อุดม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:09:14
5 นายชัชพล     จีนคร้าม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:10:29
6 นางสาวกุลสตรี     เวสสัญดร คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:11:18
7 นางสาวธิดาวรรณ     ทับแพ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:11:55
8 นางสาวดวงแก้ว     แดงบุตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:13:13
9 นางสาวกัณธิมา     ยางสูง คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:13:24
10 นางสาวนิรัตดา     พบอาชา คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:14:03
11 นางสาวภควรรณ     เล็กเจริญศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:14:42
12 นางสาวอินทิรา     คุ้มบัว คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:15:16
13 นางสาวณิชากร     กลิ่นหอม คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:16:08
14 นายภาณุวิชญ์     กาญจนบำรุงสกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:22:55
15 นายสันติภาพ     รุ่งทวีชัย คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:27:53
16 นางสาวศิริวรรณ     ปุลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:51:57
17 นางสาวปวิชญา     หนูหา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:55:07
18 นางสาวนิรมล     โดยคำดี คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:56:13
19 นางสาวจุฑารัตน์     พรหมชนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:56:35
20 นางสาววิภาดา     ถุงเวียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:56:36
21 นายมิ่งขวัญ     ปิ่นแก้ว คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:58:53
22 นางสาวณัฐชนก     อ่ำพายัพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:58:58
23 นางสาวลลิตา     จันทร์หงษ์ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:02:57
24 นางสาวศุภาลักษณ์     สีคันธรส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:04:18
25 นางสาวปราณี     มั่นใจดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:06:06
26 นางสาวนาถยา     แก้วศรีงาม คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:07:49
27 นางสาวนุจนารถ     มีถาวร คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:13:55
28 นางสาวกมลวรรณ     เกิดโถ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:15:13
29 นางสาวสิริญา     ปัญเศษ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:22:41
30 นางสาวอินทิรา     บุญพัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:27:13
31 นางสาวนุชนาถ     ปั้นหยัด คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:32:33
32 นางสาวกาญจนา     แสงวิเชียร คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:55:17
33 นายวสุพล     สนุกแสน คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:00:43
34 นางสาววรรณพร     ปฐมเพทาย คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:04:36
35 นางสาวรัตติยากร     บุญเสถียร คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:05:52
<< กลับไปหน้าแรก