Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 57 58 และ 59 จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวจิดาภา     หนูอินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:27:53
2 นางสาวไอรดา     น้อยแสง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:45:37
3 นางสาวกัญญา     ศิริกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:51:37
4 นางสาวเจนจิราโภคา     โภคา คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:02:44
5 นายประกฤษฎิ์     กันจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:04:51
6 นางสาวชนิกานต์     พิมพ์ดี คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 10:08:45
7 นางสาวจิระณัฐ     เนียมพูลทอง คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:13:40
8 นายชานนท์     อึกจอม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:15:13
9 นางสาวจุฑาทิพย์     นาคเล้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:22:40
10 นางสาวธัญพร     ศรีชัยนาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:23:39
11 นางสาวพิชญาฎา     ออมทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:27:14
12 นายณัฐนัย     ภาพสิงห์ คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 11:00:48
13 นางสาวรตินัฏฐ์     ชูทาน คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 11:09:39
14 นายกฤษณะ     ชาวบางรัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:13:20
15 นายธวัชชัย     ชายสีอ่อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:18:48
16 นายทศพร     พิมพ์ใจใส คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:27:58
17 นายกฤษกร     ไพรวัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:28:09
18 นางสาวณัฐริกา     ทานกระโทก คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 11:31:19
19 นางสาวลักษมี     มหาชน คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 11:33:30
20 นางสาวพรพรรณ     ธรรมศรี คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:39:35
21 นางสาวศิริพร     เรืองรักษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 11:39:51
22 นางสาวนาตยา     แก้วกัญญา คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 11:40:10
23 นางสาววราภรณ์     พันธ์ขุนทด คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 11:40:44
24 นายชญานันท์     รัศมีโชติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:40:55
25 นายเอกกมล     เกตุคง คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:41:07
26 นางสาวจารุวรรณ     แสงศิลา คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 11:41:16
27 นางสาวรรินดา     แก้วกัญญา คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 11:41:20
28 นางสาวจิตรลดา     บุญผง คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 11:41:57
29 นางสาวชุติกาญจน์     ไกรสา คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:42:08
30 นายชาญณรงค์     คล้ายเกิด คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 11:42:19
31 นางสาวลลิตา     ปัญญา คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 11:42:21
32 นางสาวศุภัสสรา     เจริญฉิม คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 11:43:03
33 นางสาวสมพิศ     ม่วงพารา คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 11:43:39
34 นางสาวญาณิสา     หงษ์เผือก คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 11:43:54
35 นางสาวสิรินทรา     วิทิตสกุลวัฒนะ คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 11:44:13
<< กลับไปหน้าแรก