Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 57 58 และ 59 จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายกฤต     สิงห์ทอง คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:05:20
2 นางสาวรมย์ชลี     เปี๊ยะภิรมย์ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:06:37
3 นายธารินทร์     ขาวเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:09:05
4 นางสาวพรชิตา     จินดารัตน์ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:10:20
5 นายนันทวัฒน์     เดชพลับ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:19:29
6 นางสาวกิตติกา     สวนสำราญ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:20:35
7 นางสาวขณิษฐา     นิมมานุทย์ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:23:52
8 นางสาวชลิตา     สว่างประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:32:23
9 นางสาวณัชชา     อำนวยผล คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:32:55
10 นายอัครพล     จันทร์เกษม คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:33:15
11 นางสาวพรสินี     งามเขียว คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:33:54
12 นายอภิชาติ     สิงหนาท คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:34:27
13 นายศิวกร     เรืองเจริญ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:34:46
14 นางสาวธนิดา     แพงคำ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:34:54
15 นางสาวสุฎารัตน์     บุญจีน คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:36:20
16 นางสาวอัจฉรา     ขุนทอง คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:37:19
17 นายวรวุฒิ     ศรีโสภณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:37:57
18 นางสาวนาซีฟะห์     มะรือโบอุมา คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:37:59
19 นางสาวเบญญทิพย์     เผ่าพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:38:30
20 นายวรพจน์     สันตนิพัทธ์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:38:31
21 นายอนุวัตร     มูลพินิจ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:38:58
22 นายชุติพนธ์     มีแก้ว คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:39:09
23 นายภาณุพงศ์     พูลสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:39:21
24 นายณัฐกิตติ์     มัชวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:40:03
25 นายสันติภาพ     รุ่งทวีชัย คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:40:05
26 นางสาววลัยวสุพรรณ     กฤษลักวรกุล คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:40:21
27 นายชัยกร     เซี่ยงหวอง คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:40:39
28 นางสาวอัญชุลี     ศิริวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:41:03
29 นางสาวสุดารัตน์     ทัศนวิจิตรพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:41:44
30 นายธิติพัทธ์     อรุณรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:41:56
31 นายนนธวัช     อ่ำเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:42:52
32 นางสาวสีตีนูรฮาฟีซา     สาและห์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:42:56
33 นายณัฐกรณ์     ด้วงคุ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:43:19
34 นางสาวประกายแก้ว     อ่อนบัว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:43:41
35 นายพรชัย     ไกรลาส คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:44:00
<< กลับไปหน้าแรก