Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 57 58 และ 59 จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวชนันท์ดรณ์     ศรีประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:08:57
2 นายอิทธิวัชร     ห้วยหงษ์ทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:13:10
3 นางสาวสิริยากร     เกิดทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:26:42
4 นางสาวรัตนาวดี     จุ้ยพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:59:05
5 นางสาวกัญญาพัชร     วรรณา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:59:32
6 นางสาวกนกวรรณ     บุญเอี่ยม คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 10:00:07
7 นางสาวเบญจวรรณ     ใจนำ้ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:01:24
8 นางสาววรราดา     สุธงษา คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 10:03:38
9 นางสาวณัฐนิชา     อภิวันท์สิริวัฒน์ คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 10:04:27
10 นางสาวมาริสา     นาคขำ คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 10:19:01
11 นางสาวปานตะวัน     ฉิมเณร คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:24:04
12 นางสาวปาลิกา     เรือนมินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 10:38:09
13 นางสาวอรอนงค์     อวดดี คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 10:42:01
14 นางสาวชนิกานต์     พิมพ์ดี คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 10:47:16
15 นายอโนชา     ศิริโยธา คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 10:47:18
16 นางสาวชนกสุดา     บินดี คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 10:51:42
17 นางสาวเมษา     ชอนสุข คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 10:52:25
18 นางสาวอภัสศร     ยอดเกื้อ คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 10:55:16
19 นางสาวปรียา     โพธิสาจันทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 10:56:28
20 นางสาวจิตตมาศ     พุกนาลุ่ม คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 11:00:29
21 นายคุณนิธิ     ภัทราคุณากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:02:24
22 นายณัฐนัย     ภาพสิงห์ คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 11:02:49
23 นางสาวสุทัตตา     หรั่งกรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 11:06:17
24 นางสาวศศิวิมล     อภิรัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 11:09:12
25 นางสาวจิตรา     ศิริพัฒน์ คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 11:09:18
26 นางอัจฉรา     สูงรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:10:05
27 นางสาวรตินัฏฐ์     ชูทาน คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 11:13:04
28 นางสาวศุภิสรา     เอี่ยมสกุล คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 11:13:20
29 นางสาววิลาสินี     ทองแท่งใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 11:17:59
30 นางสาวจิราภา     สุวรรณศรี คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 11:18:20
31 นางสาวสุดารัตน์     นิลนิยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:19:36
32 นางสาวลักษมณ     สาวทรัพย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 11:20:57
33 นางสาวอัญธริกา     ศรีภูงา คณะพยาบาลศาสตร์ 04/02/2019 11:25:57
34 นางสาวณิชากร     กลิ่นหอม คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:27:12
35 นายธนากร     รักษาทิม คณะวิทยาการจัดการ 15/02/2019 18:34:15
<< กลับไปหน้าแรก