Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 57 58 และ 59 จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวสุดารัตน์     ประโยชน์ยิ่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:06:45
2 นายประกอบ     ดอนไพรที คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:17:36
3 นางสาวฐิตาพร     จ้อยจุฑา คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:18:10
4 นายพลากร     ภู่สมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:19:26
5 นางสาวนรมน     รูปเพรียว คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:53:37
6 นางสาวสิริลักษณ์     ปฐมวัฒนศิริ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:56:44
7 นางสาวณัทหทัย     ดีวัน คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:58:20
8 นางสาวอทิตยาพร     เมืองนก คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:03:31
9 นายเศรษฐณัฏฐ์     พบพฤทธ์ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:04:00
10 นางสาวพรรนิดา     ท่วมกระโทก คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:06:15
11 นางสาวฐิติมา     ตั้งแก้ว คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:06:48
12 นางสาวเมทินีย์     พรพิลาศธนสิน คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:10:25
13 นายนฤพล     สนเทศ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:11:37
14 นายภูวดล     ไชยกิจ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:15:46
15 นายชัยวัฒน์     ขาวสม คณะครุศาสตร์ 04/02/2019 10:19:01
16 นายกิตติพงษ์     ภูศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:19:02
17 นายชัยวัฒน์     ขาวสม คณะครุศาสตร์ 04/02/2019 10:19:02
18 นายธิติภัทร     รอดผุด คณะครุศาสตร์ 04/02/2019 10:23:22
19 นางปิยะภรณ์     บัวพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:27:13
20 นางสาวประกายแก้ว     อ่อนบัว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:32:33
21 นายกฤตธี     ศาลางาม คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:43:36
22 นางสาวฟะตอนะฮ์     วีระกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:47:24
23 นายธนกฤต     แสงดวงดี คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:48:01
24 นางสาวธัญญา     สาลีผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:51:59
25 นางสาววรรช์ธนภร     ฤาเดช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:01:56
26 นางสาวอรทัย     สระทองเอียด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:02:22
27 นายโชติอนันต์     ปฐมไพบูลย์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:02:26
28 นางสาวกุลนัทธ์     รุ่งเรือง คณะวิทยาการจัดการ 15/02/2019 17:48:52
29 นางสาวณัฐนันท์     อาจเอื้อ คณะวิทยาการจัดการ 15/02/2019 18:02:58
30 นางสาวกันธิมา     แซ่ลี้ คณะวิทยาการจัดการ 15/02/2019 18:05:05
31 นายณัทภาส     ผิวเหลือง คณะวิทยาการจัดการ 15/02/2019 18:09:15
32 นายธนโชติ     ชวนชื่น คณะวิทยาการจัดการ 15/02/2019 18:15:35
33 นายนัฐวุฒิ     วราสินธุ์ คณะวิทยาการจัดการ 15/02/2019 18:17:50
34 นายรุจน์     สุวรรณดิษฐ์ คณะวิทยาการจัดการ 15/02/2019 18:20:14
35 นายสุทธิพงศ์     ยิ้มถนอม คณะวิทยาการจัดการ 15/02/2019 18:21:21
<< กลับไปหน้าแรก