Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 57 58 และ 59 จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายกล้าณรงค์     ลี้ปัญญาพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:33:46
2 นางสาววราภรณ์     สุขเจริญ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:06:25
3 นางสาวเสาวลักษณ์     พาบุ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:08:42
4 นางสาวรัชธิดา     นิลมานนท์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:27:14
5 นายณัฐกิจ     พูลพิพัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:53:18
6 นายกิติภพ     พุ่มพฤกษ์ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:02:40
7 นายธนากร     เรือนแก้ว คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:04:36
8 นางสาวกรรณิการ์     กรรณเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:13:05
9 นางสาวจินดารัตน์     จำปาเทศ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:18:33
10 นางสาวตันหยง     ไพศาลเสาวภาคย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:21:02
11 นางสาวพิรันญา     เทียมจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:21:17
12 นางสาวเขมิกา     ตุ้มฉิม คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:21:43
13 นางสาวรัตนกานต์     ขุนพลพิทักษ์ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:22:32
14 นางสาวภัทราวรรณ     หนุนภักดี คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:22:34
15 นายพิษณุ     โพธิ์ศรีทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:24:07
16 นายบุญช่วย     วรภากุล คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:24:27
17 นางสาวศิริลักษณ์     พ่วงกลาง คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:25:12
18 นายพลาธิป     เอื้อประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:25:56
19 นางสาวไอลดา     กลิ่นหอม คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:25:58
20 นางสาวกิติมา     โชควนากุล คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:25:59
21 นายชยานันท์     จันทีนอก คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:26:05
22 นายพีรพงษ์     เนียรพาล คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:27:14
23 นางสาวอนันดา     มีดอนรวก คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:27:32
24 นางสาวศิริจันทร์     คงคาหลวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:28:02
25 นางสาวยลดา     ภูห้องไสย คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:28:25
26 นางสาวอุษณีย์     ศรีคงคน คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:28:32
27 นางสาวพรอุมา     พูลเปี่ยม คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:28:59
28 นางสาวธิติยา     หวานจริง คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:29:29
29 นางสาวปรารถนา     อินปิ่น คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:30:09
30 นางสาวจิรนันท์     ประชุมเวช คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:30:14
31 นางสาวภัทรนิษฐ์     ยินดีสุขสิริ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:30:19
32 นางสาวขวัญนภา     โฮ้เจริญ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:30:22
33 นางสาวณัฎฐา     โตสันเทียะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:30:28
34 นางสาวสุนิสา     ชินวงษ์พรหม คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:30:31
35 นางสาวกัญญาณัฐ     กิจเพ็ชร คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:30:46
<< กลับไปหน้าแรก