Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 57 58 และ 59 จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวอทิตยาพร     เมืองนก คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:45:03
2 นางสาวลลิตา     คุ้มเนตร คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:05:24
3 นางสาวนวพร     เพ็ชรเก่ง คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:08:07
4 นางสาวชิดชนก     จูมรัตน์จันทร์ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:08:33
5 นางสาวพิชชาพิมพ์     เซี่ยงวงษ์ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:10:11
6 นางสาวรวีวรรณ     เชียงกา คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:11:47
7 นางสาวสุนิตา     ทองดอนพัว คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:13:21
8 นางสาวสุจิตรา     ชัยรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:16:04
9 นางสาวสุรัมภา     วอเพ็ชร คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:20:27
10 นายวีรยุทธ     คำแสง คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:22:41
11 นางสาวพิมพกานต์     สมหวัง คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:22:41
12 นายหรรษวงศ์     ทองมาก คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:22:42
13 นางสาวสุทธิตา     คำนวน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:27:18
14 นางสาวกาญจนา     แซ่หว่อง คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:27:26
15 นางสาวภัทรนันท์     จันทรเพชร คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:42:50
16 นางสาววิภา     ตุ้มเปาะ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:43:12
17 นางสาววลีวรรณ     โบกคำ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:45:45
18 นายศักดิ์ณรงค์     มหิมา คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:52:55
19 นางสาวชนิดา     อารีย์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:55:21
20 นางสาวโชติกา     บารมี คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:55:40
21 นางสาวภัทรนันท์     จันทร์เพชร คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:00:03
22 นางสาวกนกพร     ออมสิน คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:05:52
23 นางสาวภันทรนันท์     จันทร์เพชร คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:05:59
24 นางสาวศุทธินี     ศรีโปรดก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:10:37
25 นางสาวอโรญา     สิงห์ลาว คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 11:13:25
26 นางสาวกรรณิการ์     เล็กกันยา คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 11:17:58
27 นายเอกพล     แซ่แต้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 11:18:52
28 นายสรรชัย     ทวีโกวิท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11/02/2019 00:07:15
29 นายอภิเศก     ดิษฐกระจัน คณะวิทยาการจัดการ 11/02/2019 21:02:34
30 นางสาวรัชฎาภรณ์     แสงไข่ คณะมนุษยศาสตร์ 13/02/2019 20:39:18
31 นางสาวสุภาพร     แจ่มดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15/02/2019 14:33:54
<< กลับไปหน้าแรก