Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 57 58 และ 59 จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายรัตนะชัย     เสือกลิ่น คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:10:18
2 นางสาวศิริรัตน์     กลิ่นหอม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:10:56
3 นายสืบพงษ์     อรรถวิเวก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:12:15
4 นางสาวธนัญญา     แซ่คู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:14:43
5 นายสมศักดิ์     พงษ์สุทัศน์ คณะครุศาสตร์ 04/02/2019 09:26:45
6 นางสาวกนกพร     สาริกานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:28:01
7 นางสาวเพ็ญพิชชา     พานแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:28:26
8 นางสาวสุพรรณษา     ธรรมผจง คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:39:37
9 นายจิระพันธุ์     ฉ่ำสดใส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:51:32
10 นางสาวณิชกานต์     ฟักน้อย คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:51:44
11 นายปฐมชัย     นาคมี คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:53:38
12 นายศักดิ์สิทธิ์     กลิ่นเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:56:35
13 นางสาวขนิษฐา     สมศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:58:12
14 นางสาวอมรรัตน์     ขาวประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:58:20
15 นางสาวจิระประภา     ฤกษ์สง่า คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:58:41
16 นางสาวสุชาดา     จุ้ยเจริญ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:58:48
17 นายปริวุฒิ     ประดับมุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:00:15
18 นางสาววันนิสา     ตะก้อง คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:01:39
19 นางสาวชนานันท์     ใจตรง คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:01:59
20 นางสาวสมฤทัย     พลอยเพชร คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:02:55
21 นายภาธร     ทิพรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:03:44
22 นางสาวธันยพร     จันทร์สุข คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:04:26
23 นางสาววิภาวี     นิลเขียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:05:15
24 นางสาวสิรภพ     สกุลเดชา คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:06:04
25 นางสาวมนลัดดา     แคโอชา คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:06:20
26 นางสาวผกามาส     สระเพิ่มพูล คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:06:28
27 นางสาวดุษฎี     ขุนรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:07:14
28 นางสาวเจนต์     เทพสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:07:34
29 นางสาวนันท์นภัส     ตรีสุคนธ์พงศ์ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:08:32
30 นางสาวสุนิสา     เต๋งจงดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:08:33
31 นายปยุต     แป้นแก้วผา คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:08:36
32 นายศุภพล     จันทร์มา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:08:42
33 นางสาวเปรมฤทัย     เฮงสกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:09:35
34 นางสาวธนัชฌา     พรหมชนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:10:26
35 นางสาวพัชราภรณ์     เพชร์ว่าว คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:10:35
<< กลับไปหน้าแรก