Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 57 58 และ 59 จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายพิสุทธิ์     แสนสุข คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:13:31
2 นางสาวธัญญารัตน์     เงินโสภา คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:14:52
3 นางสาวนิสาชล     ขัมพันธุ์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:17:39
4 นายอำนาจ     ปีมะณี คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:18:12
5 นายปฏิภาณ     ทับทิมศรี คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:19:06
6 นายสรณรงค์     รุ่งเรือง คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:21:44
7 นางสาวสุกัญญา     ร่วมใจ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:21:53
8 นางสาวสุชาวลี     สันทราย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:23:07
9 นางสาววิภากานต์     แก้วดวงดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:26:43
10 นางสาวรัตนาวดี     จุ้ยพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:30:42
11 นายสมาพล     นุ่มพรมเชย คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:44:39
12 นางสาวทิพวรรณ     อินทร์อุไร คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:49:45
13 นางสาววาสนา     ภู่ทอง คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:50:34
14 นางสาวฐิติมา     แยกผิวผ่อง คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:52:13
15 นางสาวนภาพร     สว่างเกตุ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:54:32
16 นายศิลปิน     สำเภาเงิน คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:55:04
17 นายรัฐพงษ์     ภูพลผัน คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:56:36
18 นางสาวปานรวี     จอมรุ่งเสรี คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:59:05
19 นางสาวพรรณธิภา     โพธิ์ทัย คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:59:55
20 นายวรวุฒิ     แฉล้มนงนุช คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:01:52
21 นายจักภาณุ     มีก่ำ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:01:56
22 นายธนาวุฒิ     รอดผล คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:02:41
23 นายวุฒิชัย     พลพิทักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:03:56
24 นางสาวสุกัญญา     แสงอรุณ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:04:18
25 นางสาวไพลิน     เทียมเมฆา คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:06:03
26 นางสาวอธิษฐาน     โพสาราช คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:06:21
27 นางสาวผกามาส     อำนวยเรืองศรี คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:07:12
28 นายสัญญา     พบศักดิ์ศรี คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:07:20
29 นางสาวนิรชา     ใจว่อง คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:07:33
30 นายสุธิมา     แก้วไพศาล คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:07:42
31 นายกนก     ทองเปราะ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:08:04
32 นางสาวกาญจนา     บุญชนะมนตรี คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:08:12
33 นางสาวเพ็ญพิชชา     เพิ่มนาม คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:08:18
34 นางสาวปาณิสรา     ทบสี คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:08:59
35 นางสาวศศิธร     สุขสาคร คณะมนุษยศาสตร์ 08/02/2019 17:21:03
<< กลับไปหน้าแรก