Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 57 58 และ 59 จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวกัลญารัตน     วงษ์ชื่น คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:08:58
2 นายโชคชัย     นักดนตรี คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:09:02
3 นางสาววลีวรรณ     โบกคำ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:09:28
4 นายสุภเดช     แก้วเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:10:27
5 นางสาวณัฐนิชา     ตันเเตชะไพบูลย์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:12:03
6 นายชญานิน     เตียทศนาถ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:12:47
7 นางสาวสุรัมภา     วอเพ็ชร คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:15:32
8 นายชินวัตร     ไตรสังข์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:16:24
9 นายศุภฤกษ์     ฮั้นประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:17:17
10 นางสาวปานวาส     พันแปร คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:18:58
11 นางสาวศศิธร     สุดโกศล คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:21:45
12 นายพัชรากร     นาคกล่ำ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:22:35
13 นางสาวณัฐธนกันย์     เรืองบุบผา คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:29:01
14 นายขจรพัฒน์     ภัทรโชติกาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:32:03
15 นางสาวพีระดา     ปราบพาล คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:33:45
16 นางสาวธัญญารัตน์     ไข้วพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:37:04
17 นางสาวอทิตยาพร     เมืองนก คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:44:39
18 นายชัยพร     น้อยสกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:47:47
19 นางสาววิยะดา     ดวงศรีบุตร คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:49:01
20 นายวศิน     คงควร คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:53:38
21 นางสาวพรรณวรท     หริมเทพาธิป คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:53:38
22 นายวชิรวิทย์     จ่างแสง คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:53:54
23 นางสาวนรมน     รูปเพรียว คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:53:59
24 นายเจนณรัตน์     วงษ์พิมพ์ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:54:12
25 นางสาวเบญจวรรณ     ปลื้มจิต คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:54:56
26 นางสาวนฤมล     สมหวัง คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:56:35
27 นางสาวอัญชลี     ทาคำ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:01:35
28 นายพรมงคล     แก่นเฉลียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:01:45
29 นางสาวธัญญ์พิชชา     โรจนจีรวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:02:49
30 นายศราวุธ     สิงห์วงษา คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:02:53
31 นางสาวเกสรา     วงษ์เอก คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:03:17
32 นายจารุพงศ์     เกาะแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 13:58:36
33 นายเสรี     บุญล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 14:00:25
34 นายธนภัทร     สุขเกษม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 14:03:59
35 นายพัฒนพงษ์     ปลาทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 14:04:35
<< กลับไปหน้าแรก