Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 57 58 และ 59 จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายอานุภาพ     เมืองมา คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:09:22
2 นางสาวทิฆัมพร     บุญยไพศาลเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:10:03
3 นางสาวตรียพร     ติยะบุตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:10:25
4 นางสาวพจนารถ     บุญมา คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:13:07
5 นางสาวสุนิสา     โพธิ์เจริญ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:14:38
6 นายรณเดช     เลิศทวีพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:15:39
7 นางสาวศุภักดิ์สร     จันตะเภา คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:29:36
8 นายชุมพล     เข็มทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:40:47
9 นางสาวขนิษฐา     ศุภราช คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:44:39
10 นายปราโมทย์     รวยรื่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:49:10
11 นายธงชัย     ภาพสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:50:09
12 นายภานุพงษ์     ดีมาก คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:50:13
13 นางสาวกมลชนก     ชาวนาฝ้าย คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:51:05
14 นางสาวนวลนภา     คงสิน คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:52:26
15 นางสาวสุพรรษา     อยู่สถิตย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:53:44
16 นายโสภณ     ถ้ำเพชร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:53:51
17 นายธิติวุฒิ     สุขอนันต์ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:54:25
18 นายสุรพันธ์     พรมแตง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:55:01
19 นายจตุพร     การุนวงค์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:55:05
20 นายกรวัชร     ไทรวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:58:13
21 นางสาวปิยะนันท์     มั่นติ๊ด คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:58:16
22 นางสาวอุษณีย์     วงษ์สวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:01:15
23 นายดุษิต     เกิดมั่งมี คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:01:20
24 นายกฤษฎา     เหมือนวงษ์ธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:01:55
25 นายสำราญ     เหลืองพวงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:02:09
26 นายสุรเชษฐ์     โฉมงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:02:19
27 นายอัครเดช     พรหมชนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:02:35
28 นางสาวณฐกร     อินทราพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:03:25
29 นายกิตติชัย     สัมฤทธิ์สุขโชค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:03:33
30 นายคันธารัตน์     คำสุข คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 10:03:51
31 นางสาวพนมรุ้ง     เพียรทอง คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:03:59
32 นายนัทภัทร     จามพฤก คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:04:21
33 นายปฏิภาณ     อ่องโอภาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:04:25
34 นางสาวสโรชา     อินทร์ขำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 10:04:40
35 นางสาววริศรา     รัตนพิภพศิลป์ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 10:04:52
<< กลับไปหน้าแรก