Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 57 58 และ 59 จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายปัณณวัฒน์     นันทประเวชภัณฑ์ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:09:36
2 นางสาวภิรญา     จิตติวรการ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:09:43
3 นางสาวณัทหทัย     ดีวัน คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:13:18
4 นางสาวฐานิตา     อัครสมาธินันท์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:17:15
5 นายภานุวัฒน์     ภูทะศิริกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:17:19
6 นายนายสมศักดิ์     พงษ์สุทัศน์ คณะครุศาสตร์ 04/02/2019 09:22:05
7 นางสาวสุนิสา     โพธิ์เจริญ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:26:42
8 นางสาววรญา     สิทธิโสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:30:16
9 นายอานุภาพ     อ่อนคำ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:33:55
10 นายฉัตรธำรง     ตันกิตติวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:37:45
11 นางสาวนิรมล     ไทรระพันธุ์ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:40:36
12 นายเจนณรัตน์     วงษ์พิมพ์ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:40:55
13 นายวันฉัตร     จงทวี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:44:42
14 นางสาวชญาณี     บุญวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:48:57
15 นางสาวพจนารถ     บุญมา คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:49:14
16 นางสาวรัตติยา     ตรีชัยพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:49:34
17 นางสาวฐิติรัตน์     ตรีกรุณาสวัาดิ์ คณะครุศาสตร์ 04/02/2019 09:50:22
18 นายเมฆารยางกูร.     อยู่เกตุ คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:50:46
19 นางสาววรรณรัตน์     ผิวขาว คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:51:37
20 นางสาวนภัสสร     ชวดมา คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:52:38
21 นางสาวอรุณทิพย์     คำเวียง คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:52:44
22 นางวลัยลักษณ์     นิ่มทัศนศิริ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:53:38
23 นางสาวสุวัจนา     ปิ่นแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:53:41
24 นางสาวศศิธร     สร้อยเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:53:59
25 นางสาววิภาวี     นิลเขียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:54:02
26 นางสาวสุนัดดา     ยอดแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:55:15
27 นางสาวณัฏฐณิชา     เฮงพระพหรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:55:20
28 นางสาวศรีวรรณ     ประทุมเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:55:29
29 นางสาวโชติมนต์     แจ้งแสง คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:55:50
30 นางสาวศุภิสรา     ดอนไผ่ยอด คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:56:36
31 นายศักดิ์ดา     โพธิ์ทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/02/2019 09:56:36
32 นางสาวสาลินี     แจ่มจำรัส คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:58:12
33 นางสาวธัญญ์พิชชา     โรจนจีรวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/02/2019 09:58:18
34 นางสาวปริชาติ     กุลโคก คณะวิทยาการจัดการ 04/02/2019 09:58:51
35 นายชนาเทพ     แก้วเมตตา คณะวิทยาการจัดการ 11/02/2019 15:41:32
<< กลับไปหน้าแรก