Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ตสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 57 58 และ 59 จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายสาทิส     กิ่มแสง คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:02:33
2 นางสาวพรกมล     พ่วงเจริญชัย คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:04:36
3 นางสาววันทิรา     ปู่น้อย คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:04:58
4 นางสาวธีราลักษณ์     นกอ่วม คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:07:32
5 นางสาวสุฑามาส     แก้วสระแสน คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:08:23
6 นางสาวณัฎธิดา     จงนวกิจ คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:08:44
7 นางสาวสุรีรัตน์     บ้านกลางกิตติ คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:08:50
8 นายจิณณวัตร     พงษ์เภา คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:08:51
9 นางสาวสาวิกา     แซ่เตีย คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:09:36
10 นางสาวสุพรรชา     เอกจีน คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:09:40
11 นางสาววารุณี     ธานี คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:10:48
12 นางสาวธิติมา     สังข์ทอง คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:11:23
13 นางสาวรัชฎาภรณ์     แสงไข่ คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:12:27
14 นางสาวนิลกาญจน์     ทอวดี คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:14:55
15 นางสาวธัญญาลักษณ์     เนียมเตียง คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:15:00
16 นายอภิมุข     สีหนู คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:15:41
17 นายสหรัฐ     เด็กแก้ว คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:16:28
18 นางสาวปาณิศา     ส้มแป้น คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:16:51
19 นายสุรศักดิ์     เสมเสวตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05/03/2019 09:17:45
20 นายมงคล     ชีพนุรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:18:25
21 นายชินกร     สำราญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05/03/2019 09:18:41
22 นางสาวพิชชาภา     ลีลา คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:18:44
23 นางสาวกุลยา     หลีเจริญ คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:19:32
24 นางสาวธัญญารัตน์     กิจประสงค์ คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:19:44
25 นางสาวธัญญารัตน์     สนเภา คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:20:16
26 นางสาวเบญจวรรณ     บัวเงิน คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:21:26
27 นางสาวนันทิกานต์     ดีสุพจน์ คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:22:12
28 นางสาวญาดา     รักษาสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:23:46
29 นางสาวสินีนาฎ     เกิดร่วมบุญ คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:24:51
30 นายพงศ์ธร     วันทอง คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:25:16
31 นายนพดล     คงถนอม คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:26:37
32 นายอิทธิพล     ชูส่งกลิ่น คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:26:44
33 นางสาววณิชยา     สิงห์ทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05/03/2019 09:29:25
34 นายธันยบูรณ์     แสนจิตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05/03/2019 09:29:25
35 นายเมธี     เนียมเตียง คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:32:15
<< กลับไปหน้าแรก