Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ตสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 57 58 และ 59 จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวณัฐญา     เซี่ยงหย็อง คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:05:06
2 นายจิณณวัตร     พงษ์เภา คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:05:57
3 นางสาวยุพาพิน     ศรีพรมมา คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:10:53
4 นางสาวชนันธร     ศรีกุญชร คณะครุศาสตร์ 05/03/2019 09:12:07
5 นางสาวธัญวรัตน์     เมตตาจิตต์ คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:12:14
6 นายวรพจน์     โกวิทนิวัติสัย คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:14:42
7 นางสาวสุนิสา     ลอยฟู คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:17:53
8 นางสาวฐานะมาศ     เนตรอนันต์ คณะครุศาสตร์ 05/03/2019 09:18:25
9 นายธนพงษ์     เมืองนก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05/03/2019 09:20:24
10 นางสาววริศรา     จงไพศาล คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:20:48
11 นายสิทธิพล     พัฒนพร้อมสุข คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:21:12
12 นางสาวสุนันทา     สมบูรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:21:25
13 นายปฏิภาณ​     รชตะ​บริรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:21:39
14 นางสาวปาริชาติ     ชัยสงคราม คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:22:22
15 นางสาวฉัตรกมล     ปิทอง คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:22:51
16 นางสาวพลอยสิริ     มุมแดง คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:22:52
17 นางสาวสุรีย์พร     ทองเขม่น คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:23:19
18 นายวุทธิพัฒน์     ธนธรรมพานนท์ คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:23:35
19 นางสาวฑิฆัมพร     พรหมนุกูล คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:23:38
20 นางสาวณัชชา     ศรีภุมมา คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:23:40
21 นางสาวญาณิศา     แพรเขียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05/03/2019 09:23:43
22 นางสาวสุประวีณ์     ตาลเจริญยิ่ง คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:24:10
23 นางสาวอารีรัตน์     แคล้วรอดภัย คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:24:13
24 นายประเมศฐ์     ยุกตะไชยบูลย์ คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:24:36
25 นางสาววารุณี     ศูนย์คุ้ม คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:25:06
26 นางสาวปยุดา     ศรีรุ่งเรือง คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:25:17
27 นางสาวลลิตา     อ่อนเพชร คณะครุศาสตร์ 05/03/2019 09:25:24
28 นางสาวนพรัตน์     เตยอ่อน คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:25:33
29 นางสาวอรปรียา     อินจำรัส คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:25:39
30 นางสาวธนัญญา     เบ็ญจขันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:26:24
31 นางสาวทักษพร     จีนทร์สง คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:26:52
32 นางสาวอุษณีย์     วงษ์สวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:28:21
33 นายกฤติน     รอดผึ้ง คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:28:45
34 นางสาวพิชยา     บุญยงค์ คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:28:56
35 นางสาวเพลินใจ     ดาวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:29:41
<< กลับไปหน้าแรก