Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ตสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 57 58 และ 59 จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวเกตนิน์ภา     ขุมทอง คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:02:45
2 นายชัยวัฒน์     พวงแก้ว คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:04:24
3 นายจิณณวัตร     พงษ์เภา คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:05:17
4 นายปฏิพัฒน์     นานมา คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:05:29
5 นางสาวพัชรี     เจริญสุข คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:06:37
6 นางสาวปณิดา     ตะโกใหญ่ คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:06:40
7 นางสาวณัฐฐิญา     เปรมปรึก คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:07:24
8 นางสาวสุพรรษา     โพธิ์แก้ว คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:11:14
9 นางสาวนิรชา     มูลเกษม คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:11:43
10 นายชินกร     สังข์งาม คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:12:16
11 นางสาวยศวดี     ธรรมภักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:12:42
12 นางสาวจุฑามาศ     หลวงกาวี คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:13:00
13 นางสาวชลัญญา     แซ่เฮง คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:13:18
14 นางสาวนวรัตน์     ยอดพราหมณ์ คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:13:50
15 นายศตวรรษ     ดิษฐ์กระจัน คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:13:56
16 นายอมรเทพ     พึ่งสุข คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:14:04
17 นายภาคภูมิ     แซ่ลิ้ม คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:14:04
18 นายดนุพร     จักอันดี คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:14:18
19 นายธนาธิป     จิระรัตนวรรณะ คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:14:47
20 นายพศิน     นกทอง คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:14:50
21 นางสาวสุรัตน์ดา     ตระกูลเชี่ยวชาญ คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:15:25
22 นายเดชาพล     สุนทรดำรงศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05/03/2019 09:15:47
23 นางสาวศิร​ิ​ลักษณ์​     โตเลี้ยง คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:15:57
24 นายนุติ     เจียมเจิม คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:16:20
25 นายณัฐพงษ์     จารุธรรมสิริ คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:16:55
26 นายธีร์วิช     กะการดี คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:17:32
27 นางสาวภัชษนัญฑ์     แคนจา คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:18:12
28 นางสาวอุษณีย์     วงษ์สวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:18:17
29 นายพิพัฒน์พงศ์     นามรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:18:26
30 นางสาวศุภิสรา     สถิตเสถียรวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:18:31
31 นายคมศร     จันดาหาร คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:18:35
32 นายพีระพล     ทรัพย์ประเทริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05/03/2019 09:18:35
33 นางสาวธราณัฏฐ์     คงรัตน์อาภรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:18:38
34 นายนัตพล     ศิริเวชชนะกุล คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:18:49
35 นางสาวสุธารัตน์     สวัสดี คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:18:59
<< กลับไปหน้าแรก