Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ตสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 57 58 และ 59 จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวชมภู     ชูศรีจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05/03/2019 09:03:49
2 นายอานนท์     รักอู่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05/03/2019 09:04:20
3 นายจิณณวัตร     พงษ์เภา คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:04:36
4 นางสาวดวงฤทัย     ดอนโสม คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:05:02
5 นางสาวนางสาวชนกานต์     ไชยแสง คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:06:02
6 นายวีรวุฒิ     พามี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05/03/2019 09:06:25
7 นายชัชชัย     ตาก้อง คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:07:16
8 นายภัทรพล     นวมทอง คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:07:24
9 นางสาวนิษฐ์ณิดา     โพธิ์ศรีทอง คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:07:57
10 นายวุฒิวัฒน์     ศรอดิศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:08:00
11 นายธีรพงษ์     สิทธิกัน คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:08:41
12 นายอาทิตย์     สามทองก่ำ คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:08:51
13 นายธฤต     ชวดนุช คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:08:54
14 นางสาวศิริวรรณ     รุ่งแสงทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:09:01
15 นางสาวนางสาวสุวิมล     เทศเทียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05/03/2019 09:09:05
16 นายสฤษดิ์     เพชรเม็ดเต่ง คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:10:18
17 นางสาวปรียานิตย์     สามรอดภัย คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:10:37
18 นางสาวสุวิมล     เทศเทียน คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:11:46
19 นางสาวชาณิดา     ปฏิมาประกร คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:12:12
20 นางสาวสุริวิภา     เข็มประดับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05/03/2019 09:12:43
21 นางสาวบุณยานุช     ตุลยากรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:12:47
22 นางสาวเบญจวรรณ     แสงรัก คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:12:47
23 นายจิรายุส     อัครทรัพย์เดโช คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:13:15
24 นางสาวมิ่งกมล     จีนกระจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:13:38
25 นางสาวอริสรา     ขาวลี คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:13:49
26 นางสาวสุชานาฏ     บัวสำรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05/03/2019 09:14:18
27 นายอำนวย     จงแก้ววิจิตร คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:14:20
28 นางสาวนัฐธิดา     ไชยริบูรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:14:24
29 นายธเนศ     น้อยเอี่ยม คณะครุศาสตร์ 05/03/2019 09:15:04
30 นางสาววนิดา     มาลัย คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:15:21
31 นางสาวบุษยมาส     นาคน้อย คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:15:25
32 นางสาววาสนา     พูนดี คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:15:27
33 นางสาวหัทยา     พวงสำลี คณะวิทยาการจัดการ 05/03/2019 09:15:45
34 นางสาวอุษณีย์     วงษ์สวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:16:11
35 นางสาววรดา     อินทโชติ คณะมนุษยศาสตร์ 05/03/2019 09:16:16
<< กลับไปหน้าแรก