Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      อบรมพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ชั้นปี 5 (G.2)

สำหรับ : นักศึกษาครูชั้นปี 5รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวเพ็ญพิชชา     ดำวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:11:48
2 นางสาวเกษสุดา     ถาวร คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 12:16:42
3 นางสาวดลภรณ์     อ่อนทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:18:58
4 นางสาวเจนจิรา     นาคโขนงทองไทย คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 12:20:01
5 นางสาวนิภาวรรณ     คงคาแกล้วกล้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:20:03
6 นางสาวมาริษา     อาจสูงเนิน คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 12:20:16
7 นางสาวศิรภัสสร     ทองย้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:20:28
8 นางสาวสุธาสินี     ฉวีรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:21:42
9 นางสาวสุกัญญา     นาคโขนง คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 12:22:27
10 นายสิรพงษ์     กลิ่นหอม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:23:13
11 นางสาวดาราวดี     สุดโต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:23:32
12 นางสาวสุปราณี     พวงระย้า คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 12:24:06
13 นางสาวเบญจวรรณ     ก้องสุรกาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:25:13
14 นางสาวนางสางศุกนี     คำยอด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:30:16
15 นางสาวศุกนี     คำยอด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:31:34
16 นางสาวจิราภรณ์     แขกใจเย็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:33:50
17 นางสาวจุฑามาศ     เข็มทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:35:52
18 นายวรรณรัตน์     กมลชัยกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:37:10
19 นางสาววันเพ็ญ     สามสาหร่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:41:03
20 นางสาวศิริพร     อำนวย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:41:34
21 นางสาวเกศิณี     สีมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:43:12
22 นางสาวพิมพ์ธนดา     จารึกพูนผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:45:18
23 นายพละพล     ยลพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:48:47
24 นางสาวพิมพกา     กุมกัน คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 13:08:47
25 นางสาวเจนจิรา     หาญทนง คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 13:15:58
26 นายนายอนุชา     อินทร์พ่วง คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 13:18:41
27 นางสาวดาราวดี     ธิชาญ คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 13:22:07
28 นางสาวสุนันทา     เสือบางพระ คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 13:23:26
29 นางสาวนางสาวณัฐธิดา     เฉลิมพล คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 13:24:55
30 นางสาวนางสาวเบญจมาภรณ์     มะลิทอง คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 13:26:22
31 นางสาวสมลักษณ์     รื่นโพธิ์วงศ์ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:36:45
32 นายวรวุฒิ     สาททอง คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 13:39:01
33 นายอนิรุทติ์     นิยมพลอย คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 13:40:07
34 นางสาวอรยา     สุวรรณอ่อน คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:44:19
35 นางสาวนุชนาฏ     สมตัว คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:45:26
36 นางสาวอรรถนิศา     กระจ่างแจ้ง คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:47:02
37 นางสาวอังคณา     ระกาพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 13:48:36
38 นางสาววรรณิศา     ยางเยี่ยม คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:49:29
39 นางสาวอัญชลี     ใจรู้รอบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 13:50:36
40 นายสุรชัย     โพธิ์ศรีทอง คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 13:51:46
41 นางสาวมัทนา     คำมุลตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 13:52:19
42 นายณัฐพล     เถาพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 13:52:23
43 นางสาวศุภลักษณ์     ปานา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 13:53:53
44 นายอนุสร     ผดุงเขต คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 13:54:29
45 นางสาวขวัญใจ     โพธิกุล คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:57:35
46 นางสาวอารีรัตน์     ใจรู้รอบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 13:58:37
47 นางสาวพรสุดา     สานิยม คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:58:52
48 นายมารุต     พิชิ คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 14:02:09
49 นายกวางทอง     ธูปบูชา คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 14:04:23
50 นายวรากร -     กาฬภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 14:08:10
51 นายณัฐพงศ์     ต่ายคนอง คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 14:14:07
52 นางสาวเบญญาภา     ม่วงเงิน คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 14:25:32
53 นายมนตรี     ศรีวิกรัยกร คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 14:28:00
54 นางสาวชลิตา     เผ่าพันธ์ุโพธิ์ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 14:31:57
55 นางสาวอัญชลี     ศักดิ์ศรีวัฒนา คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 14:34:07
<< กลับไปหน้าแรก