Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      อบรมพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ชั้นปี 5 (G.6)

สำหรับ : นักศึกษาครูชั้นปี 5รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายพิฑูรย์     คล้ายหิรัญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 11:52:52
2 นางสาวนุชนาฎ     ไทยศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 11:55:59
3 นายอภิวัฒน์     เพิกอาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 11:56:26
4 นางสาวอินทิพร     ผดุลย์ศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 11:57:00
5 นางสาวจารุวรรณ     พวงบุบผา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 11:58:21
6 นางสาววรานันท์     ยอดมาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:00:04
7 นายธนชิต     จิตหมั่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:00:34
8 นางสาวสโรชา     ผิวอ่อน คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 12:01:51
9 นางสาวสุชาดา     ยนต์ประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:02:11
10 นายอิศรา     โสทธิสงค์ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 12:02:40
11 นางสาวจุฑาทิพย์     มงคลรัตนาสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 12:03:01
12 นางสาวอารียา     บุญพรหม คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 12:03:07
13 นางสาวชลิดา     แพทย์ใจสินธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:03:27
14 นางสาวสิริรักษ์     คำมะบาล คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 12:04:02
15 นางสาวสุทธิพงษ์     เกตุประทุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:05:03
16 นางสาวกิ่งกาญจน์     ฟักทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:05:06
17 นางสาวสุธาวี     วิวัฒน์กสิกิจ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 12:05:42
18 นางสาวอารีญา     ปักษิณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:06:22
19 นางสาวปารมี     ปานทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:06:40
20 นางสาวกฤษณา     หยาดคำ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 12:06:58
21 นายวิทวัส     ชวนชม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:07:55
22 นางสาวสุดารัตน์     กลำพบุตร คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 12:08:40
23 นางสาวนภัสวรรณ     อยู่บุญ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 12:08:52
24 นางสาวชนัษฏา     สมมิตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:09:38
25 นางสาวพิชญา     รุ่งเรือง คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 12:10:43
26 นางสาวบุณฑริก     ร่วมรัก คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 12:11:19
27 นางสาวรัศมี     นาหล้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:11:36
28 นางสาวพิมพ์มณี     โพธิ์อ่อน คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 12:11:43
29 นางสาววีรวรรณ     ทรัพย์มาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:12:07
30 นางสาวขนิษฐา     ชาติชูศักดิ์ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 12:12:16
31 นางสาวจิราพัชร     หอมหวล คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 12:12:21
32 นางสาวจุฑามาศ     แก้วประหลาด คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 12:13:01
33 นางสาวฤทัยวรรณ     แก้วเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:13:20
34 นางสาวญาดา     จันทมะณี คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 12:13:21
35 นางสาวธันยพร     มูลกระโทก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:13:24
36 นางสาวกมลชนก     แมวขาว คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 12:13:27
37 นางสาวกนิษฐา     ภารกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:13:29
38 นางสาวณัฐชา     มีถาวร คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 12:13:40
39 นายสุภาวดี     บุญแปง คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 12:13:45
40 นางสาวมณีรัตน์     ตั้งเจริญ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 12:14:17
41 นางสาวอรวี     พึ่งดี คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 12:14:18
42 นางสาวสิริรัตน์     สุขเมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:14:41
43 นางสาวกฤติยาณี     ทนหมัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:14:51
44 นางสาวศิริพร     บุญหลง คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 12:15:01
45 นางสาวธัญญพัทธ์     รังสิธนิตศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:15:19
46 นายอนุชา     เพ็งสอน คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 12:15:46
47 นางสาวสิริธิดา     ขันทองดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:16:03
48 นายวรุฒ     ปานเหลือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:16:11
49 นายคุณานนต์     ชื่นเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:16:18
50 นายนันทิวธรรน์     เพ็งสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:16:22
51 นางสาววิภาพร     พูลเพิ่ม คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 12:16:27
52 นางสาวสุดารัตน์     ปิ่นเมือง คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 12:16:36
53 นางสาวณัฐประภา     หวังสุข คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 12:16:41
54 นางสาวรัตนาวลี     ศรีเครือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:17:10
55 นางสาวสุภิญญา     สุขประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 12:17:11
<< กลับไปหน้าแรก