Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      อบรมพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ชั้นปี 5 (G.7)

สำหรับ : นักศึกษาครูชั้นปี 5รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวพัชรินทร์     เมียวนวม คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 11:54:13
2 นายศฏพรรษ     ใจแจ้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:02:29
3 นายณัฐวุฒิ     ธรรมนาถพงศ์ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 12:07:22
4 นายชัยวัฒน์     งามพิพัฒน์ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 12:17:18
5 นายอนุรักษ์.     มีศรี คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 12:26:20
6 นางสาวนพรัตน์     หรูเจริญ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 12:37:55
7 นายสิทธิพงศ์     เทพณรงค์ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 12:44:56
8 นายนาวิน     คล้ายละมั่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:49:29
9 นางสาวอภิญญา     วงศ์ภาคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:49:29
10 นายจิรศักดิ์     เขียวหวาน คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 12:55:22
11 นายอิทธิพัทธ์     ไตรรัตนกุล คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 12:56:52
12 นายวรวุฒิ จอกทอง     จอกทอง คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:07:35
13 นางสาวจุฑาทิพย์     ฤทธิ์เดช คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 13:07:49
14 นายธีรพนธ์     แสงทอง คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:09:37
15 นางสาวมนปริยา     เต่าทอง คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 13:11:23
16 นางสาววรรณวิษา     พุ่มพยอม คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:28:37
17 นางสาวเบ็ญจพร     บัวละคร คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:29:54
18 นายรัฐเขตต์     พุทธศร คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:29:55
19 นางสาวนางสาวศุภากร     เทียนกระจ่าง คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:32:12
20 นายเนติพงษ์     คณฑา คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:37:35
21 นางสาวกมลพรรณ     พูลเพิ่ม คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:39:30
22 นางสาวนิสา     จันทรทรง คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:48:11
23 นางสาวกาญจนา     โกมลจินดา คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:51:23
24 นายณรงค์ศักดิ์     ขวัญยืน คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:54:38
25 นางสาวสุจิตตรา     จันทร์เงิน คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 16:37:17
26 นางสาวเกศราภรณ์     บุญพร้อม คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 16:38:24
27 นายกิตติภูมิ     ศักดิ์ศรีวัน คณะครุศาสตร์ 02/03/2019 08:36:32
28 นายจิรายุ     สุนทรสุวรรณ คณะครุศาสตร์ 02/03/2019 08:45:44
29 นายอนุชา     เข้มแข็ง คณะครุศาสตร์ 02/03/2019 08:54:55
30 นายรุ่งโรจน์     หน่อยวงคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02/03/2019 10:21:49
31 นายวศิน     ขุนอินทรธานี คณะครุศาสตร์ 05/03/2019 09:11:40
32 นายพยุงศักดิ์     พระสงฆ์ คณะครุศาสตร์ 05/03/2019 09:29:29
33 นายธวัสชัย     รุ่งพราน คณะครุศาสตร์ 05/03/2019 09:37:36
34 นายจิรายุส มุ่งเครือ     มุ่งเครือ คณะครุศาสตร์ 06/03/2019 10:13:32
35 นายจักรกฤษณ์     เริงสำราญ คณะครุศาสตร์ 06/03/2019 15:45:00
36 นายณัฐวุฒิ     ปานเจริญ คณะครุศาสตร์ 06/03/2019 15:54:35
37 นางสาวปิยวรรณ     คิดรอด คณะมนุษยศาสตร์ 07/03/2019 16:55:53
38 นางสาวอัมรัตน์     เชื้องาม คณะมนุษยศาสตร์ 08/03/2019 09:15:04
39 นางสาวณัฐิดา     กลั่นสระน้อย คณะมนุษยศาสตร์ 08/03/2019 09:15:53
40 นายธนกร     ศุภสุทธิกุล คณะครุศาสตร์ 08/03/2019 11:24:53
41 นางสาวชมพูนุท     เลิศแสง คณะครุศาสตร์ 09/03/2019 19:46:02
42 นางสาวทิพย์วารี​     แก้วลาเวียง คณะครุศาสตร์ 09/03/2019 19:49:20
43 นางสาวณิรชา     ปฐพีรุ่งพัฒน์ คณะครุศาสตร์ 09/03/2019 19:49:21
44 นางสาวพราวไพรินทร์     ผินมณี คณะมนุษยศาสตร์ 11/03/2019 23:25:28
<< กลับไปหน้าแรก