Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      อบรมพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ชั้นปี 5 (G.11)

สำหรับ : นักศึกษาครูชั้นปี 5รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายอิสริยะ     เทียมพล คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:02:15
2 นายเกริกเกียรติ     โกลากุล คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:02:20
3 นายธีรนัย     มะลิพุ่ม คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:02:35
4 นางสาวกัลยา     ไข่ม่วง คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:02:56
5 นายจักรพันธุ์     ทับทิม คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:03:24
6 นายจิรวัฒน์     ชูศรี คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:04:51
7 นายปรีชา     ใจแจ้ง คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:05:22
8 นายถิรายุ     เตียงเกตุ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:07:38
9 นางสาวศุถศิริ     แต้มทอง คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:07:48
10 นางสาวพัชรี     ทองเต็ม คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:10:14
11 นางสาวภาวินี     พิมพ์ใหญ่ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:10:55
12 นางสาวสุวรรณา     ทุมาสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:11:42
13 นางสาวปิยาภรณ์     หอมบุญยงค์ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:13:15
14 นางสาวปภัสสร     ตั้นเหลียง คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:15:19
15 นางสาวชณัฐสญา     เงินทิม คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:17:03
16 นายธนวัฒน์     เกียรติเกื้อกูลชัย คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:18:04
17 นายดำเกิง     อ่ำบางยุง คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:21:06
18 นายศิวา     บวรสิริเดชานนท์ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:24:33
19 นายวรานนท์     พราหมพยูง คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:25:28
20 นางสาวสุภารัตน์     จิตรอมรวัฒน์ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:25:35
21 นางสาวสิริรักษ์     ศรีสังข์ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:28:28
22 นายวัฒนา วงศ์แก้ว     วงศ์แก้ว คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:28:54
23 นายสุวิจักขณ์     เรืองเดชวรากุล คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:30:22
24 นายกฤษฎา     แช่มทรัพย์ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:40:40
25 นายชัยวัฒน์     ขุนณรงค์ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:40:53
26 นายสิรภพ     เขียวมัจฉะ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:41:46
27 นายกิตติธัช     ทิตวรรธนะ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:44:37
28 นายสุประกิจ     แสนหาญ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:55:59
29 นางสาวสุจารี     สอนฮั้ว คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:57:09
30 นายสมศักดิ์     พงษ์สุทัศน์ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:59:13
31 นางสาวสิญาณี     ดวงเสมอ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:59:15
32 นายสันติธร     สระทองพลอย คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 14:02:48
33 นายพงษ์ศักดิ์     พุ่มศรี คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 14:15:33
34 นางสาวสุลีมาศ     มากหลาย คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 14:27:05
35 นายจักรกฤษณ์     จาดปลื้ม คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 14:40:48
36 นางสาวสุธีรา     ขันนาค คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 14:41:50
37 นางสาวลัดดาวัลย์     ลายสุวรรณ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 14:41:53
38 นายนายอภิณัฐ     ภูทัศน์ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 15:17:01
39 นายเฉลิมพล     สังข์สุวรรณ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 15:19:50
40 นายฉัตรชัย     ชีชนะ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 15:52:20
41 นางสาวสมหทัย     นิลสุวรรณ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 20:32:15
42 นางสาวญาสุมินทร์     ขำเจริญ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 20:35:28
43 นางสาวณิชกานต์     บุญมารุ่งโรจน์ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 20:37:31
44 นางสาวสมญา     คุ้มครอง คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 20:39:55
<< กลับไปหน้าแรก