Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      อบรมพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ชั้นปี 5 (G.12)

สำหรับ : นักศึกษาครูชั้นปี 5รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวณัฐศิกาญ     กล่ำรุ่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:19:55
2 นางสาวธนิดา     แสงรุ่งรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 12:19:56
3 นางสาวณัฐกานต์     ดอกเทียน คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 12:22:07
4 นายนพดล     แสงเจริญไพศาลสิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:26:01
5 นางสาวธนัชชา     ทองคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:32:45
6 นางสาวสุภาพรรณ     รัตนกุลวดีวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:33:07
7 นางสาวเสาวภา     แดงเพ็ชร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:41:37
8 นายสุริยา     สากองสี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:46:01
9 นางสาวกนิฏฐ์     เจนศิริวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 13:12:50
10 นายวิรัตน์     คัดตะภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 13:13:21
11 นางสาวพิมพ์ชนก     สุดพวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 13:24:41
12 นางสาวนิภาพร     ใจตรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 13:25:41
13 นางสาวจุไรรัตน์     ไทยสงคราม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 13:26:51
14 นางสาวพรรณิภา     สระทองแซว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 13:55:46
15 นายพิฆเนศ     สงกระสินธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 13:57:09
16 นายวัชระ     วิชัยวงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 13:57:48
17 นางสาวมินตรา     อุทัยฉาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 13:59:17
18 นางสาววรรณิศา     นิลเขียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 14:09:15
19 นางสาวปุณรดา     เจริญธนวัต คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 14:21:49
20 นางสาวชลิตา     เผ่าพันธุ์โพธิ์ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 14:57:07
21 นางสาวรพีพร     อ่วมเมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 16:08:57
22 นางสาวณัฐวรรณ     ปิ่นทอง คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 16:37:06
23 นายศิวนนท์     กิ่งสามี คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 17:27:56
24 นายเกริกฤทธิ์     เบญจารัตน์ธาราศิริ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 17:31:16
25 นายชัยวัฒน์     ขาวสม คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 19:04:28
26 นางสาวศิริรัตน์     ศรีเหรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 19:11:38
27 นายณรงค์ฤทธิ์     ปานเพชร คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 19:13:54
28 นายธิติภัทร     รอดผุย คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 19:36:36
29 นางสาวขวัญฤดี     ระงับจิตร คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 20:38:49
30 นางสาวสินีนาฎ     ชุณหรัตน์ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 20:51:01
31 นางสาวสุชานาฏ     เซี่ยงเจ็ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 22:56:31
32 นายศุภชัย     อิ่มทอง คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 23:55:19
33 นางสาวศิริพร     สังข์สุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02/03/2019 08:09:02
34 นางสาวเมธินี     เหมือนบัว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02/03/2019 11:38:13
35 นายนายพิชิตชัย     เจริญผล คณะครุศาสตร์ 02/03/2019 15:39:39
36 นายวิศรุต     บุญเสริม คณะครุศาสตร์ 03/03/2019 09:00:11
37 นางสาวศศินิภา     ทองละมุล คณะมนุษยศาสตร์ 04/03/2019 00:39:30
38 นายศรนรินทร์     เชี่ยวชาญ คณะมนุษยศาสตร์ 04/03/2019 09:29:07
39 นางสาวปาณิ​สรา​     ทองดอนเหมือน คณะมนุษยศาสตร์ 04/03/2019 10:32:08
40 นางสาวอนุสรา     นินบดี คณะมนุษยศาสตร์ 04/03/2019 10:32:47
41 นายพงศ์เชษฐ์     กิตติศักดิ์นาวิน คณะมนุษยศาสตร์ 04/03/2019 14:56:10
<< กลับไปหน้าแรก