Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      อบรมพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ชั้นปี 5 (G.13)

สำหรับ : นักศึกษาครูชั้นปี 5รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายศฏพรรษ     ใจแจ้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:00:47
2 นายนายปิยะพงศ์     สุขอินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 12:08:19
3 นางสาวธิดารัตน์     ยังวัดหลวง คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 12:08:25
4 นางสาวพรสุดา     เสริมไธสง คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 12:09:00
5 นายณัฐวุฒิ     สำเภาเงิน คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 12:10:18
6 นายนายวศิน​     สถิตพรหม คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 12:10:24
7 นางสาวเจนจิรา     เมฆวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 12:11:26
8 นางสาวเนาวรัตน์     ศรีสังข์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 12:11:33
9 นางสาวอุมารินทร์     อู้ทึ้ง คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 12:11:37
10 นางสาวเสาวลักษณ์     เล้าสิทธิวรงค์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 12:12:01
11 นายพรเจตน์     จำปาศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 12:12:19
12 นายวรุฒ     แจ้งอิ่ม คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 12:12:29
13 นายวัฒนศักดิ์​     ศรีรังสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 12:12:35
14 นางสาวอุทุมพร     กิ่งทอง คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 12:14:10
15 นายธนพล     สระทองพรหม คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 12:14:21
16 นางสาวพิมพ์ชนก     รชตโยธิน คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 12:14:55
17 นายธเนศ     ภิรมย์เอี่ยม คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 12:17:24
18 นายภูริพันธ์     พัดชื่น คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 12:19:18
19 นางสาวรัชนีกร     พรหมมิ คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 12:21:34
20 นางสาวสุชาดา     แซ่อุน คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 12:21:37
21 นางสาวพิมพ์ดาลิน     แก้วเกลื่อน คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 12:22:46
22 นายศุภกฤต     ปานอินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 12:24:26
23 นางสาววรรณา     สุกร คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 12:25:03
24 นางสาวสมปรารถนา     จันทร์หนู คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 12:26:37
25 นางสาวนันทวรรณ     เรืองชา คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 12:27:28
26 นางสาวลักษมณ     เจริญวินัย คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 12:28:59
27 นางสาวธัญญาภรณ์     กั้วะห้วยขวาง คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 12:29:48
28 นางสาวศิริอร     สร้างสวน คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 12:33:53
29 นางสาวนพรัตน์     หรูเจริญ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 12:34:51
30 นางสาวณัชชา     พ่วงพรหม คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 12:38:55
31 นางสาววันวิสา     เที่ยงอินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 12:43:52
32 นางสาวนิรดา     สิริธนทัต คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 12:48:22
33 นายสิทธิชัย     ศรีทอง คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 12:49:23
34 นางสาวสุวนันท์     กาฬภักดี คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 12:49:24
35 นางสาวสุรัชยา     สุขปุ๊ด คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 12:50:09
36 นางสาวสุกัญญา     ระดมกิจ คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 12:50:56
37 นางสาวเกตุวดี     พุทจิระ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 12:52:01
38 นางสาวหัสยา     นาคประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 12:56:10
39 นางสาวจริศรา     อักษรศรี คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 12:57:31
40 นายรณกร     ศักดี คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 12:58:17
41 นายราชศักดิ์     ทัศนา คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 12:59:11
42 นายนที     โสอุดร คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:02:39
43 นางสาวภาวินี     พิมพ์ใหญ่ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:05:45
44 นางสาวณัฐธิดา     สุวรรณนัจศิริ คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 13:24:58
45 นายอธิวัฒน์     อุ้มแสม คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:28:23
46 นางสาวฉัตรสุดา     เอี๊ยวคนอง คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 13:39:01
47 นายนิรันดร์     เดชณรงค์ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:41:03
48 นางสาวกาญจนาพร     รัตนศรีงาม คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 13:41:10
49 นายณัฐนนท์     มาตะโก คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:45:31
50 นางสาวณัฐริกา     จันทรจนา คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 13:45:44
51 นายต้นตระการ     สุขสม คณะมนุษยศาสตร์ 01/03/2019 13:48:59
52 นายณรงค์ศักดิ์     ขวัญยืน คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 13:51:54
53 นายชาคริต     วาราชนนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/03/2019 13:56:28
54 นายเรวัต     น้ำพุ คณะครุศาสตร์ 01/03/2019 14:00:11
<< กลับไปหน้าแรก