Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      

สำหรับ :รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวประพิณ     พันธุ์รู้ดี คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:35:00
2 นายธนากร     อางนานนท์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:39:49
3 นางสาวอรอุมา     คำมอญดี คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:40:59
4 นางสาวสิรินภา     ทองตะโก คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:41:36
5 นางสาวปริณดา     นิลเลิศ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:56:40
6 นางสาวปยุดา     ศรีรุ่งเรือง คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:43:09
7 นางสาวพิมพ์มาศ     เรืองวรธนกร คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:45:42
8 นางสาวอัฐภิญญา     ลมพิมาย คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:46:42
9 นายธรรมสรณ์     อ่องบางน้อย คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:50:36
10 นายเตชัส     บุขุนทด คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 10:56:51
11 นางสาวพัชรีพร     พุกเผื่อน คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:59:27
12 นางสาวธัญชนก     กองโชคปัญญา คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 12:40:06
13 นางสาวฑิฆัมพร     พรหมนุกูล คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 12:46:54
<< กลับไปหน้าแรก