Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      

สำหรับ :รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายมนัส     มั่นกลัด คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:06:24
2 นายปฎิภาณ     แคเขียว คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:06:25
3 นางสาววนิดา     พุ่มพฤกษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:07:12
4 นายพิพัฒน์พงศ์     นามรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:10:05
5 นายอนุสิษฐ์     เปรมปรี คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:10:30
6 นางสาวเมตตา     สรีทาคง คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:11:18
7 นางสาวเมษา     นิมิตรโภคานันท์ คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:11:30
8 นางสาวนัทรีญา     เชียงวรรณา คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:11:39
9 นางสาวณัฐพร     มั่นคง คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:12:02
10 นางสาวรัตติยากร     สนธิเณร คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:12:23
11 นางสาวมนปริยา     ชมชื่น คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:12:27
12 นางสาวทิพปภา     แย้มพวง คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:12:46
13 นางสาวสุภาณี     ไทยยิ้ม คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:13:26
14 นางสาววิลาสิณี     บุราคร คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:13:26
15 นายอรรถนนท์     ดวงแก้ว คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:13:55
16 นางสาวจุฑามาศ     ศรีสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:13:56
17 นายภาราดร     ตรีรัตน คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:14:49
18 นางสาวอภิญญา     เทียมสังข์ คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:15:47
19 นางสาวอมรรัตน์     นิจกาล คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:16:11
20 นางสาวพรกนก     อินแป้น คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:17:52
21 นางสาวกรรณิการ์     เนเต็ก คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:19:03
22 นายภูวเดช     คำสีบัว คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:19:56
23 นางสาวอนิสรา     รักศรี คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:19:58
24 นางสาวฐญากัญ     บุรีฤทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:20:38
25 นายจักรกฤษ     โชคจินดาทอง คณะครุศาสตร์ 18/03/2019 09:24:52
26 นางสาวนริศรา     บัวทอง คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:25:47
27 นางสาวศศิธร     เล้าประดิษฐ์ คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:26:25
28 นายเสาต์ธ์     เกตุแก้ว คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:30:44
29 นางสาวบงกช     เขียวพยัก คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:31:53
30 นางสาววัชรียาวดี     ฉวีแก้วดี คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:35:17
31 นางสาวจิราภรณ์     ภู่ระหงษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:39:50
32 นายวาสนา     สระทองป้อม คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 09:42:03
33 นางสาวสุดารัตน์     แก้วนิยม คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:00:36
34 นางสาวจันทร์จิรา     อุดมใจพุทธ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:00:58
35 นางสาวเกตน์นิภา     ขุมทอง คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:03:11
36 นางสาวอินทิรา     ชูลำภู คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:06:08
37 นายสงบสเงียบสง่างาม     เสมอ คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 10:23:03
38 นายคุณากร     แดงดอนไพร คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 11:15:24
39 นายคณาวุฒิ     เชื้อดี คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 11:18:34
40 นางสาวพรไพลิน     พลูตาล คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 11:31:49
41 นางสาวณัฏฐณิชา     ขาวพลับ คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 12:53:37
42 นางสาวสาวิตรี     นิยมสุข คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 15:31:23
43 นางสาวกฤษณา     คุณประคอง คณะครุศาสตร์ 18/03/2019 15:55:34
44 นายเฉลิมชัย     คงสกุลถาวร คณะครุศาสตร์ 18/03/2019 16:20:13
45 นายธนาคม     คงทอง คณะมนุษยศาสตร์ 20/03/2019 08:19:44
46 นางสาวเบญจรัตน์     สินกั่ว คณะมนุษยศาสตร์ 20/03/2019 16:09:21
47 นายนนทสิทธิ์     จงวัชรสถิตย์ คณะมนุษยศาสตร์ 21/03/2019 20:11:53
<< กลับไปหน้าแรก