Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษา จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายปัญญ์ธวรรธน์     วอนเพียร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:21:09
2 นางสาวปาริชาต     บุญน้อม คณะพยาบาลศาสตร์ 19/03/2019 18:27:16
3 นางสาวมณฑา     สุขาบูรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 19/03/2019 18:27:26
4 นางสาวน.ส.กมลวรรณ     คำลันดา คณะพยาบาลศาสตร์ 19/03/2019 18:27:37
5 นางสาวลูกน้ำ     กุมภัณฑ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 19/03/2019 18:27:46
6 นางสาวพรทิพย์     วิเศษสิงห์ คณะพยาบาลศาสตร์ 19/03/2019 18:27:58
7 นายณัฐวุฒิ     ทองใส คณะพยาบาลศาสตร์ 19/03/2019 18:28:59
8 นางสาวดวงกมลชนก     ธานีโต คณะพยาบาลศาสตร์ 19/03/2019 18:30:07
9 นายนายวิศวชิต     จันทร์อ่ำ คณะพยาบาลศาสตร์ 19/03/2019 20:58:30
10 นางสาวอุษณีษ์     มีจั่นเพชร คณะพยาบาลศาสตร์ 19/03/2019 21:05:12
11 นางสาวมัชฌิมา     เรืองประชา คณะพยาบาลศาสตร์ 19/03/2019 21:09:48
12 นางสาวเรืองรวี     รูปขำดี คณะพยาบาลศาสตร์ 21/03/2019 17:44:17
13 นางสาวรัชนีกร     หนูนันท์ คณะพยาบาลศาสตร์ 21/03/2019 17:44:26
<< กลับไปหน้าแรก