Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษา จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายธีระ     บุญประจักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:21:02
2 นายธนพล     โชติงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:21:25
3 นายพรชัย     เชื้อวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:21:29
4 นางสาวน.ส.ธนัญญา     ตันติสุปรีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:22:24
5 นายนัฐพร     ดอนไพรเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:23:34
6 นางสาวธนพร     รักรุ่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:24:03
7 นางสาวจารุวรรณ     พันธุ์รู้ดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:25:31
8 นายปัญญ์ธวรรธน์     วอนเพียร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:25:32
9 นายกิตติพงษ์     รุจจนเวท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:27:10
10 นายขวัญชัย     เณรแตง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:28:36
11 นางสาวทิพยรัตน์     สำราญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:29:44
<< กลับไปหน้าแรก