Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษา จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาววรารี     สุวรรณพันชู คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:02:29
2 นางสาวภัทรียา     นักดนตรี คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:09:34
3 นายคำนวณ     ปั้นนิลเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:10:40
4 นางสาวเลอลักษณ์     อร่ามเมธาพงศา คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:10:48
5 นางสาวธนาวดี     ขุนด้วง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:11:51
6 นางสาวณัชชาภัชร     รุ่งเรืองจำเริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:13:23
7 นางสาวกชกร     ดีชัยยะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:15:50
8 นางสาวศิตา     พหลศิษย์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 11:57:14
9 นางสาวศิริพร     เกตุทวี คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 12:01:47
10 นางสาวตวงทอง     อัมพรไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/03/2019 14:26:10
11 นางสาวรวีวรรณ     เชียงกา คณะมนุษยศาสตร์ 22/03/2019 09:19:29
12 นางสาวอัญชลี     ทาคำ คณะมนุษยศาสตร์ 22/03/2019 09:19:37
<< กลับไปหน้าแรก