Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษา จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายศุภเกียรติ     กลิ่นเกษร คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:48:49
2 นางสาวน้ำทิพย์     เเซ่เอี๊ยว คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:48:53
3 นางสาวกาญจณี     วงค์คำจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:49:04
4 นางสาวนรีรัตน์     กลิ่นพยอม คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:52:33
5 นางสาวพรชิตา     ยังอยู่ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:06:39
6 นางสาวณัฐณิชา     จีนโหงว คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 10:09:40
7 นางสาวศิรินาถ     จำเริญวงค์ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 13:07:50
8 นางสาวสุปรียา     ป้ายนอก คณะวิทยาการจัดการ 19/03/2019 15:47:44
9 นางสาวทิพารัตน์     สุภาพ คณะวิทยาการจัดการ 19/03/2019 15:49:24
10 นางสาวศิรินญา     ช่วงทอง คณะวิทยาการจัดการ 19/03/2019 15:52:03
11 นางสาวทิพย์ทิวา     จิตนิยม คณะวิทยาการจัดการ 19/03/2019 15:53:02
12 นางสาวอุไรวรรณ     ผ่องอำพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 19/03/2019 16:10:06
13 นายณัฐพล     ขาวพัฒนวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/03/2019 20:22:17
14 นายชัยมงคล     ดวงกุลสา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/03/2019 20:22:19
<< กลับไปหน้าแรก