Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษา จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวพัชนิดา     วุฒิโช คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:05:09
2 นายมีชัย     สง่าโฉม คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:06:06
3 นายกอบชัย     คล้ายมาลา คณะวิทยาการจัดการ 21/03/2019 10:40:26
<< กลับไปหน้าแรก