Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษา จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายเตชัส     บุขุนทด คณะมนุษยศาสตร์ 18/03/2019 10:37:29
2 นายวรพงศ์     ทับทิม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 14:56:45
<< กลับไปหน้าแรก