Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษา จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวกุลธนา     ศิริพิรุณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 14:37:32
2 นางสาวยุราตรี     โพธิ์ประสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 14:38:21
3 นางสาวอิสราภา     มีทรัพย์มั่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 14:38:27
4 นายสุทธิกานต์     วิทยพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 14:38:31
5 นายสุเทพ     ดาราแว๋ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 14:39:00
6 นางสาวภัทราพร     เมืองศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 14:39:18
7 นางสาวอารียา     ศรีบุญลือพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 14:39:36
8 นางสาวปาลิดา     อภิชยาชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 14:40:14
9 นางสาวชาลิตา     อื้อกงฮะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 14:41:07
10 นายนายชัยวุฒ     สัมฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 14:41:11
11 นายเทพนิมิต     อิ่มทองคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 14:42:15
12 นายปฏิภาณ     จงรุจิโรจน์ชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 14:42:17
13 นายนายสลานนท์     ไทยเขียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 14:42:23
14 นายดรุณกิจ     ประสมศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 14:42:37
15 นางสาวเบญจมาศ     แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 14:42:48
16 นายจิรวัฒน์     คงเมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 14:43:05
17 นายกิตติธัช     พูลน้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 14:44:10
18 นายกฤศอนันต์     ชาญเชี่ยว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 14:46:34
19 นายจิรวัฒน์     บุญเร่งทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 14:46:45
20 นายศิริชัย     พรหมหอม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 14:46:55
21 นายธนดล     อินทวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 14:52:18
22 นายธนวัฒน์     สุขศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 14:56:41
23 นายนลธวัช     พานตะโก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 14:59:02
24 นายวรพงศ์     ทับทิม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 14:59:40
25 นายเพชรรัตน์     ม่วงน้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 15:01:04
26 นายศิริศักดิ์     ฉินสำราญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 15:02:54
27 นายศุภกฤต     พ่วงเกิด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 15:03:54
28 นายจักรพันธ์     พลาผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 15:06:18
29 นายนวมินทร์     ไวยนิกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 15:09:40
30 นายศุภวิชญ์     ม่วงฉ่ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 15:11:57
31 นายนายณัฐภัทร     ฤทธิ์เดช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 15:24:26
32 นายศิรฒัส     พิทักษ์ภากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 16:13:30
33 นายศิลาชัย     พันธ์ชูวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 16:22:52
34 นายอดิศร     ขาวเอียด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 16:26:38
<< กลับไปหน้าแรก