Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษา จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวดาราณี     โชระเวก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:16:29
2 นางสาวอุษณีย์     ศรีอ่อน คณะวิทยาการจัดการ 19/03/2019 22:24:33
3 นายธีรภัทร     น้อยโสภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/03/2019 16:43:40
4 นายธัชพล     ขันนาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/03/2019 16:44:59
<< กลับไปหน้าแรก