Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษา จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาววัชรียา     ศรีสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:01:41
2 นางสาวรสิกา     ขวัญเพ็ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:02:22
3 นางสาวนุชจนา     บ้านกลาวดิลก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:04:23
4 นางสาวไอรดา     ปัตตาโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:04:24
5 นางสาวธัญญาเรศ     กิจจา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:04:45
6 นางสาวณัฐชา     คำนูญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:06:23
7 นางสาวณัฐธิดา     ยังอยู่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:06:32
8 นางสาวปวริศา     ลือกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:07:41
9 นางสาวนางสาวดาราณี     โชระเวก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:12:43
10 นางสาวบุษบา     ผ่องเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:12:58
11 นางสาวศิริลักษณ์     แป้นทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:13:33
12 นางสาวจันทิมา     วงษ์แป้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:14:19
13 นางสาวพิสชา     จุมพล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:15:19
14 นายอธิวัฒน์     อินสว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:15:21
15 นางสาวธนา​วดี​     จงใจ​รัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:16:10
16 นายรเมศร์     พรมแสง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:16:13
17 นางสาวชุติกาญจน์     บัวกลิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:16:43
18 นางสาวนิภาพร     แก้วรากมุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 10:37:36
19 นายอภิชาติ     - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 12:27:58
20 นายจักรกฤษณ์     พิทักษ์วงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 12:28:04
21 นายเอกชัย     ท้าวเครือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 12:28:48
22 นางสาวสสิธร     เรืองสว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 12:28:59
23 นายโยธิน     บูชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 12:29:01
24 นางสาวพรทิพย์     พันธุ์แตง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 12:29:12
25 นางสาวMameaw     Sriwichai คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 12:29:21
26 นางสาวกุลณัฐ     จินดา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 12:29:32
27 นางสาวจันทวรรณ     เกิดดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 12:29:34
28 นางสาวรุ่งทิวา     บุตรพุ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 12:29:51
29 นายชาญวิทย์     หมื่นปรากฏดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 12:30:23
30 นางสาวกัญญารัตน์     อินทรสูตร คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 21:05:47
31 นายนาวิน     กรีแสง คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 21:08:59
32 นางสาวมณีรัตน์     ปานนพภา คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 21:11:49
33 นายสราวุธ     โพธิ์ศรีแก้ว คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 21:14:35
<< กลับไปหน้าแรก