Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษา จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายธราเทพ     สุขปรุง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/03/2019 09:44:17
2 นางสาวธนิชา     ดากุล คณะครุศาสตร์ 18/03/2019 09:49:17
3 นายจิรันตน์     เพ็ญสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 09:59:17
4 นางสาวธัญชนก     กองโชคปัญญา คณะวิทยาการจัดการ 18/03/2019 12:37:29
5 นายธวัชชัย     รอดจากทุกข์ คณะพยาบาลศาสตร์ 19/03/2019 19:26:10
<< กลับไปหน้าแรก