Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษา จำนวน 35 ท่านรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวสายฝน     ขันทองแดง คณะพยาบาลศาสตร์ 19/03/2019 22:03:00
2 นางสาวธมลวรรณ     ปฐมวิจิตร คณะพยาบาลศาสตร์ 19/03/2019 22:04:58
3 นางสาวเกสรา     ใจหล้า คณะพยาบาลศาสตร์ 19/03/2019 22:05:10
4 นางสาวสุชาวดี     ศรีสมนึก คณะพยาบาลศาสตร์ 19/03/2019 22:08:46
5 นางสาวภคพร     สมสนุก คณะพยาบาลศาสตร์ 19/03/2019 22:21:01
6 นายนนท์วริศ     ภูริชัยวรโรจน์ คณะวิทยาการจัดการ 19/03/2019 23:03:27
7 นางสาวนริสา     ชูชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ 20/03/2019 19:17:11
8 นางสาวสิตานันท์     กอบแก้ว คณะมนุษยศาสตร์ 23/03/2019 20:07:46
9 นางสาวรัตนาพร     ทองดี คณะมนุษยศาสตร์ 23/03/2019 21:08:33
10 นางสาวอริศรา     ปานคอน คณะมนุษยศาสตร์ 23/03/2019 21:37:36
11 นายธนันชัย     สาริยา คณะมนุษยศาสตร์ 23/03/2019 22:21:07
<< กลับไปหน้าแรก